Vývoj nástroje pro automatizované posouzení kódu v ServiceNow

Název práce: Developing a tool for automated code review in ServiceNow
Autor(ka) práce: Vacula, Filip
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Perůtka , Lukáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Technical debt, code review and related concepts of software development are first explored and then applied to the specific case of GuideVision, a technical consultancy with sole focus on the ServiceNow platform. A tool for automated code review in the ServiceNow platform is developed as part of this paper and after more than 2 years of active use evaluated in a single case study. The study finds out that the tool provides value to the company by lowering the time to perform code review, increasing quality of delivered code, speeding up the development by minimizing handoffs between people and has five additional secondary benefits. However, there is potential for increased value if identified areas for improvement are addressed. The most impactful is universal use on all customer projects, which is currently limited due to security policies.
Klíčová slova: ServiceNow platform; technical debt; automated code review; GuideVision; GuideValidator; code quality; software maintenance
Název práce: Vývoj nástroje pro automatizované posouzení kódu v ServiceNow
Autor(ka) práce: Vacula, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Perůtka , Lukáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Technický dluh, posouzení kódu a související koncepty softvérového vývoje jsou nejdříve probádané a pak aplikované na specifický případ GuideVision, technické konzultační firmy s výhradním zaměřením na platformu ServiceNow. Nástroj pro automatizované posouzení kódu je vyvinut jako součást této práce, a po vice, než dvou letech aktivního používání je vyhodnocen v jednopřípadové studii. Studie zjišťuje, že nástroj firmě poskytuje hodnotu skrze snížení času na vykonání posouzení kódu, zvýšení kvality dodaného kódu, zrychlení vývoje minimalizací předávání mezi lidmi a má 5 dalších sekundárních benefitů. Nicméně, je zde potenciál na zvýšení hodnoty, kdyby všechny identifikované oblasti na vylepšení byli vyřešené. Nejvíce účinný z nich je univerzální používání na všech zákaznických projektech, který je momentálně omezený z důvodu bezpečnostních zásad.
Klíčová slova: Automatizované posouzení kódu; GuideValidator; kvalita kódu; udržování softvéru; technický dluh; platforma ServiceNow; GuideVision

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2017
Datum podání práce: 24. 6. 2021
Datum obhajoby: 6. 10. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63287/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: