Interkulturní rozdíly v rámci reklamy společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s

Název práce: Interkulturní rozdíly v rámci reklamy společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s
Autor(ka) práce: Krčmářová, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Volfová, Jitka
Oponenti práce: Matysová, Kamila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o kulturních diferencích v rámci reklamy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. V práci je porovnána česká reklama se slovenskou. Obě reklamy sice nabízejí stejný produkt, ale jejich reklamy jsou zcela odlišné. Cílem práce je zjistit, zda v rámci kulturních diferencí je třeba přizpůsobit obsah, sdělení reklamy a jak reklamu přizpůsobit. Cíl bude splněn pomocí teoretické části, která se bude zabývat mezinárodním prostředím, komunikační strategií, českou a slovenskou kulturou a společností UniCredit Bank, a praktickou částí, ve které bude proveden rozhovor s expertem a dotazníkové šetření. Závěrem práce doporučím společnosti návrhy pro úspěšnější reklamu v České republice a na Slovensku.
Klíčová slova: komunikační strategie; reklama; kultura
Název práce: Intercultural differences in the advertising of UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s
Autor(ka) práce: Krčmářová, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Volfová, Jitka
Oponenti práce: Matysová, Kamila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis explores the cultural differences between the advertising of UniCredit Bank Czech Republic and its Slovakian counterpart, i.e it compares Czech publicity with the Slovakian one. Although both ads offer the same product, they are completely different. The aim of the thesis is to find out whether it is necessary to adapt the content and message of commercials to cultural differences and how to do so. The goal will be achieved through a theoretical research, which will explore the international environment, communication strategy, Czech and Slovakian cultures and UniCredit Bank, and a practical part, in which an interview with an expert and a questionnaire survey will be conducted. At the end of the work, some recommendations will be proposed to the company so as to achieve more successful advertising in both countries.
Klíčová slova: advertisement; culture; marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 9. 2020
Datum podání práce: 25. 6. 2021
Datum obhajoby: 8. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73930/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: