Motivace zaměstnanců v cestovním ruchu

Název práce: Employee Motivation in Tourism Industry
Autor(ka) práce: Khromova, Marina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Žufan, Jan
Oponenti práce: Bejdáková, Blanka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the issue of applicability of motivation theories in practice in the tourism and hospitality industry. The aim of this thesis is to explore the research-practice gap between HR academics and practitioners, with a focus on the motivation of employees in the tourism and hospitality sectors and the possibility of practical implications of motivation theories in motivation strategies of travel and tourism establishments. The theoretical part describes travel and tourism research, motivation and the specifics of HR management in tourism industry, motivation theories and motivation enhancing practices. The practical part is devoted to the results of conducted semi-structured interviews with HR professionals and then dives into the discussion and recommended solutions for implementing motivation theories into practice. The research has shown that HR professionals in the tourism and hospitality industry are not affected by motivation theories when designing HR practices, their primary sources of information are professional journals and colleagues from other tourism companies.
Klíčová slova: Tourism; Employee motivation; Motivation theory; Science-practice gap
Název práce: Motivace zaměstnanců v cestovním ruchu
Autor(ka) práce: Khromova, Marina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Žufan, Jan
Oponenti práce: Bejdáková, Blanka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá otázkou praktické aplikace motivačních teorií v cestovním ruchu a pohostinství. Cílem práce je prozkoumat mezeru ve výzkumu a praxi mezi akademiky a odborníky na management lidských zdrojů a možnost praktického zapracování motivačních teorií do motivačních strategií podniků v cestovním ruchu. Teoretická cast popisuje specifika lidských zdrojů v cestovním ruchu, výzkum v oblasti cestovního ruchu, motivaci a teorie motivace a praktiky zvyšující motivaci. Praktická cast je věnována výsledkům řízených rozhovoru s HR odborníky v cestovním ruchu a poté se vrhá do diskuse a doporučených řešení pro implementaci motivačních teorií do praxe. Výzkum ukázal, že HR odborníci v cestovním ruchu a pohostinství nejsou ovlivněni motivačními teoriemi při navrhování HR praktik ve svých firmách, jejich primárním zdrojem informací jsou odborné časopisy a kolegové z jiných společností cestovního ruchu.
Klíčová slova: Cestovní ruch; Teorie motivace; Motivace zaměstnanců

Informace o studiu

Studijní program / obor: Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 5. 2020
Datum podání práce: 25. 6. 2021
Datum obhajoby: 26. 8. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73369/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: