Marketingová komunikace značky proti akné La Roche Posay společností L´Oréal

Název práce: Marketingová komunikace značky proti akné La Roche Posay společností L´Oréal
Autor(ka) práce: Talybova, Leyla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Koudelka, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním tématem této práce je marketingová komunikace a ukázka její praktické aplikace francouzskou kosmetickou společností L´Oréal. Konkrétně se práce zaměřuje na výrobek z řady proti akné La Roche Posay. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, které se týkají obsahu tématu, dále následuje stručné představení samotné firmy a jejich produktů, na základě rešerše je stručně charakterizován způsob marketingové komunikace u kosmetických firem všeobecně. Praktická část se věnuje analýze marketingové komunikace výrobku proti akné La Roche Posay, a to na základě dotazníkového šetření v rámci kvantitativního výzkumu, který s sebou přináší výsledky komunikační strategie marketingových aktivit ve společnosti L´Oréal. Dotazník je sestaven tak, aby zjistil nejrozšířenější způsoby komunikace mezi firmami a zákazníkem, na základě těchto zjištění pak byla navržena další doporučení. Svým rozsahem a významem se jedná o jeden ze základních stavebních kamenů všech komunikačních kampaní. Závěrečná část práce analyzuje zjištěné výsledky z dotazníkového šetření s cílem navrhnout opatření na zlepšení či zvýšení kvality marketingové komunikace u výrobku proti akné La Roche Posay, a to se zaměřením na sociální média.
Klíčová slova: marketing; marketingová komunikace; marketingový komunikační mix; komunikační nástroje; kosmetické firmy; propagace značky; sociální sítě
Název práce: Marketing brand communication of the acne product "La Roche Posay" by L´Oréal
Autor(ka) práce: Talybova, Leyla
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Koudelka, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main topic of this work is marketing communication and its demonstration of practical application by the French cosmetic company L´Oréal. Specifically, the work focuses on the La Roche Posay anti-acne product. The theoretical part defines the basic concepts that relate to the content of the topic, then a brief introduction of the company itself and their products, based on the research is briefly characterized the method of marketing communication common in cosmetic companies in general. The practical part is devoted to the analysis of marketing communication of the product against acne La Roche Posay, based on a questionnaire survey in quantitative research, which brings with it the results of the communication strategy of marketing activities in the company L´Oréal. The way questionnaire is built helps to find out tools of communication between companies and their customers. Due to its scope and importance, it is one of the basic building blocks of all communication campaigns. The final part of the work analyses the results of the questionnaire survey in order to propose measures to improve or increase the quality of marketing communication for the product against acne La Roche Posay specialized in social media.
Klíčová slova: marketing; marketing communication; marketing communication mix; communication tools; cosmetic companies; brand promotion; social media

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 12. 2020
Datum podání práce: 29. 7. 2021
Datum obhajoby: 12. 10. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75635/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: