Účetní aspekty správy pohledávek u organizačních složek státu

Název práce: Účetní aspekty správy pohledávek u organizačních složek státu
Autor(ka) práce: Požárková, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Poutník, Lukáš
Oponenti práce: Svoboda, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá správou pohledávek v rámci českého účetního prostředí u organizačních složek státu. Cílem práce je představit účetní aspekty řízení pohledávek u jednotek, jež hospodaří s majetkem státu a činí jménem státu své úkony. Hlavní částí práce je analýza účetního stavu pohledávek u tří vybraných organizačních složek státu v průběhu let 2015-2019 se zaměřením na specifické účetní aspekty správy pohledávek u tohoto typu účetních jednotek. Vybranými organizačními složkami státu jsou Generální finanční ředitelství, Ministerstvo zemědělství a Úřad práce České republiky.
Klíčová slova: účetnictví; organizační složka státu; účetnictví veřejného sektoru; finanční kontrola; hospodaření s majetkem státu; správa pohledávek; pohledávky organizačních složek státu; Generální finanční ředitelství; Ministerstvo zemědělství; Úřad práce České republiky
Název práce: Accounting aspects of management of receivables within the organisational units of the state
Autor(ka) práce: Požárková, Lenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Poutník, Lukáš
Oponenti práce: Svoboda, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Thesis deals with management of receivables of organisational units of the state within the Czech accounting environment. The aim of this thesis is to present the accounting aspects of management of receivables for units that manage state property and perform their acitons on behalf of the state. The main part of this thesis is the analysis of the accounting status of receivables at three selected organisational units of the state during the years 2015-2019 with a focus on specific accounting acpects of management of receivables for this type of accounting units. Selected organisatinal units of the state are the General Finance Directorate, the Ministry of Agriculture and the Labor Office of the Czech Republic.
Klíčová slova: accounting; organisational unit of the state; accounting of public sector; financial control; management of state property; management of receivables; receivables of the organisational units of the state; General Finance Directorate; Ministry of Agriculture; Labor Office of the Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 11. 2020
Datum podání práce: 15. 8. 2021
Datum obhajoby: 13. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75143/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: