Je teorie turnajů vhodným teoretickým rámcem pro esport soutěže?

Název práce: Do esports competitions follow tournament theory?
Autor(ka) práce: Rejthar, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kotrba, Vojtěch
Oponenti práce: Miklánek, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis tests application of tournament theory as an explanatory framework for distribution of prizes and incentives in esports competitions building on the extended theoretical framework of elimination tournaments developed by Rosen (1986). Firstly, it is unable to replicate the results of Coates and Parshakov (2016) on data from Esports Earnings project, when applied to more recent and representative sample with more appropriate and robust methodology, rejecting hypotheses: (i) the inter-rank spread for the final stage of esports competitions is substantially bigger than the inter-rank spread for other stages; and (ii) esports competitors are risk averse. Secondly, it adopts a modified version of the approach assessing effects of heterogeneity in uneven tournaments employed by Sunde (2003) to the context of Counter-Strike: Global Offensive using data from HLTV.com and Liquipedia.net. Hypotheses: (iii) players are positively motivated by the inter-rank spread of the prizes; and (iv) ex-ante known heterogeneity in abilities decreases players' effort put into a match, are rejected. Thirdly, HLTV ranking is shown to be a valid tool for ordering teams by the level of abilities, the teams possess, and heterogeneity specification suggested by Klaassen and Magnus (2003) is shown to be an improvement over plain rank difference in heterogeneity assessment.
Klíčová slova: tournament theory; effort; esports; heterogeneity in abilities; HLTV ranking; even and uneven tournaments; economics of sport
Název práce: Je teorie turnajů vhodným teoretickým rámcem pro esport soutěže?
Autor(ka) práce: Rejthar, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kotrba, Vojtěch
Oponenti práce: Miklánek, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce testuje, zda je teorie turnajů, jež ve své práci Rosen (1986) rozšířil pro případ eliminačních turnajů, vhodným teoretickým rámcem k vysvětlení rozdělení cen a incentivů v případě esportových turnajů. Nepodařilo se replikovat výsledky autorů Coates a Parshakov (2016). Za použití vhodnější a robustnější metodologie na novějších a representativnějších datech z projektu Esports Earnings jsou zamítnuty následující hypotézy: (i) rozdíl v odměnách mezi prvním a druhým místem je značně vyšší než mezi ostatními dvěma po sobě jdoucími pozicemi; a (ii) hráči jsou risk averzní. Následně je v modifikované podobě adoptován metodologický přístup, jenž představil Sunde (2003), k testování vlivu heterogenity ve schopnostech známé ex ante v nevyrovnaných turnajích ve hře Counter-Strike: Global Offensive. Na datech žebříčku HLTV a projektu Liquipedia jsou zamítnuty následující hypotézy: (iii) hráči jsou pozitivně motivováni rozdílem mezi odměnami za umístění; a (iv) heterogenita ve schopnostech známá ex ante snižuje množství úsilí vloženého do zápasu. Práce také ustanovuje validitu žebříčku HLTV a dochází k závěru, že HLTV žebříček dokáže adekvátně řadit týmy podle jejich aktuální síly. V neposlední řadě se specifikace heterogenity ve schopnostech podle Klaassena a Magnnuse (2003) v práci ukázala jako jednoznačné zlepšení oproti užití pouhého rozdílu v umístění coby způsobu odhadu heterogenity ve schopnostech.
Klíčová slova: ekonomie sportu; teorie turnajů; úsilí; esports; heterogenita ve schopnostech; žebříček HLTV; vyrovnané a nevyrovnané turnaje

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 5. 2021
Datum podání práce: 19. 8. 2021
Datum obhajoby: 13. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76985/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: