Duration a konvexita u portfolia dluhopisů

Název práce: Duration a konvexita u portfolia dluhopisů
Autor(ka) práce: Kárníková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Tomek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Úkolem první části diplomové práce na téma „Duration a konvexita u portfolia dluhopisů“ je seznámit čtenáře se základní charakteristikou dluhopisů, s různými typy těchto cenných papírů a výpočtem jejich ceny. S oceňováním dluhopisů jsou úzce spjaty i různé druhy měr výnosnosti a konstrukce výnosových křivek, jimž jsou věnovány navazující kapitoly. Dále se práce zabývá měřením úrokového rizika pomocí durace a konvexity. V závěrečné části jsou získané poznatky využity ve výpočetních příkladech imunizace portfolia a ocenění současného státního dluhopisu České republiky.
Klíčová slova: dluhopis; durace; míry výnosnosti; výnosové křivky; imunizace; ocenění dluhopisu; konvexita
Název práce: Duration and convexity of a bond portfolio
Autor(ka) práce: Kárníková, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Tomek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of the diploma thesis called “Duration and convexity of a bond portfolio” is to inform the readers about bond characteristics, various types of these securities and calculation of their price. A bond pricing is closely related to different types of yields and a yield curve construction, which are the topic of the following chapters. The next part offers a discussion about measuring an interest risk with duration and convexity. In the last part of the thesis, we use acquired knowledge for portfolio immunization and calculating the fair price of the real state bond of the Czech Republic.
Klíčová slova: yield curves; immunization; bond pricing; bond; duration; convexity; yield measures

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2021
Datum podání práce: 18. 8. 2021
Datum obhajoby: 14. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76727/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: