Vlaková linka pražské integrované dopravy S7

Název práce: Vlaková linka pražské integrované dopravy S7
Autor(ka) práce: Čápová, Eva
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Zelený, Lubomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zaměřovala na analýzu linky pražské integrované dopravy S7, přesněji analýzu situace týkající se četných zpoždění, nedojetí spojů a omezení na této trati. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Kdy je v teoretické části zpracována literární rešerše a dále popsána trať S7 z obecného hlediska, vlaky nacházející se na trati, železniční zařízení a jízdní řády. V praktické části bylo nutné situaci kvantifikovat, tedy pomocí reálných průměrných zpoždění vlaků, průměrné frekvence zpoždění a maximálních a minimálních zpoždění.
Klíčová slova: Trasa Praha - Beroun; optimalizace; zpoždění; Linka S7
Název práce: Prague integrated transport train line S7
Autor(ka) práce: Čápová, Eva
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Zelený, Lubomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work is focused on the analysis of the line S7 of Prague integrated transport line, more precisely the analysis of the situation regarding numerous delays, non-arrival of trains and restrictions on this line. This work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part contains a literature research, the S7 line is described from a general point of view, types of trains located on the line, railway equipment and timetables. In the practical part, it was necessary to quantify the situation, by using real average train delays, average delay frequency and maximum and minimum time of delays.
Klíčová slova: S7 train line; train route Prague - Beroun; optimalization; delay

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 10. 2020
Datum podání práce: 19. 8. 2021
Datum obhajoby: 12. 10. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74825/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: