Eko food truck – environmentální přístupy vlastníků a přání zákazníků

Název práce: Eko food truck – environmentální přístupy vlastníků a přání zákazníků
Autor(ka) práce: Nemravová, Andrea
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Černá, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce zkoumá environmentální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem na velmi moderním typu stánkového prodeje s občerstvením – food trucku. Cílem práce je porovnat zájmy zákazníků s environmentálními aktivitami majitelů food trucků a zjistit, do jaké míry se jejich zájmy shodují. Na základě výsledků průzkumů budou navržena doporučení pro majitele, co vylepšit, aby si udrželi či získali více zákazníků. Data byla získána pomocí kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Pomocí dotazníkového šetření byla zjišťována přání a zájmy zákazníků food trucků a na základě polostrukturovaných rozhovorů s majiteli food trucků byly získány informace ohledně environmentálních aktivit jejich podnikání. Výsledky ukazují, že se zákazníci nejvíce zajímají o téma ekologických obalů a využívání lokálních produktů. Těmito dvěma tématy se zabývají v největší míře také majitelé. Na základě těchto a dalších zjištění byla navržena doporučení pro food trucky ke zlepšení jejich aktivit a navrženo téma dalšího směru možného zkoumání.
Klíčová slova: Ekologie; CSR; Mikro podniky; Food truck
Název práce: Eco Food Truck – Environmental approaches of owners and wishes of customers
Autor(ka) práce: Nemravová, Andrea
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Černá, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Master’s Thesis examines the environmental pillar of the Corporate Social Responsibility in a very modern type of street food - food truck. The aim of the work is to compare the interests of customers with the environmental activities of food truck owners, find out whether their interests coincide, and propose improvements for owners to retain or gain more customers. Data was obtained using quantitative and qualitative research. The wishes and interests of food truck customers were detected using a questionnaire survey, and information regarding the environmental activities of the business was obtained via semi-structured interviews with food truck owners. The results show that both customers and business owners are most interested in the topic of organic packaging and in using of products from local producers. Based on these and other findings, recommendations for food trucks were proposed to improve their environmental activities and the topic of further possible research was proposed.
Klíčová slova: Environmentalism ; CSR; Micro Enterprise; Food truck

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2020
Datum podání práce: 21. 8. 2021
Datum obhajoby: 10. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74953/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: