Účetní a daňová specifika developerských projektů

Název práce: Účetní a daňová specifika developerských projektů
Autor(ka) práce: Beran, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Skálová, Jana
Oponenti práce: Kotala, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá účetní a daňovou problematikou, která provází developerské společnosti v průběhu jejich ekonomického života. První část práce je tvořena teoretickými poznatky z oblasti účetnictví, daní z příjmů a daně z přidané hodnoty vztahující se k developerskému podnikání a nemovitým věcem obecně. V rámci této části je použita popisná analýza, jejímž cílem je detailně rozpracovat a souvisle popsat pravidla vyplývající z účetních a daňových předpisů, která se týkají jednotlivých fází developerských projektů. Druhá část práce spočívá v provedení analýzy účetních výkazů vybraných developerských společností, jejímž cílem je provést výzkum toho, jak developerské společnosti přistupují k vykazování úroků z úvěrů na pořízení majetku a v jaké míře zahrnují tyto úroky do ocenění daného majetku.
Klíčová slova: Developer; Developerský projekt; Účetní jednotka; Úroky z úvěrů; Developerská společnost; Nemovitá věc; Nemovitost; Pozemek; Daň z příjmů; Daň z přidané hodnoty; Účetnictví
Název práce: Accounting and tax specifics of developer projects
Autor(ka) práce: Beran, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Skálová, Jana
Oponenti práce: Kotala, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is to deal with accounting and tax issues that are accompanied with real estate developer companies during their economic life. The first part of the work is focused on the theoretical knowledge from the field of accounting, income tax, and value added tax that is related to the development business and real estates in general. Within the theoretical part the descriptive analysis is used with a purpose to sum up and elaborate the details and rules resulting from accounting and tax regulations that are connected to the individual phases of developer projects. The second part of the thesis consists of an analysis of the financial statements of the thoroughly selected developer companies. The purpose of the analysis is to perform a research on how the developer companies approach the reporting of interest on loans for acquisitions of property and to discover how frequently they activate the interest to the property value.
Klíčová slova: Developer; Developer company; Developer project; Entity; Interest on loans; Asset valuation methods; Real estate; Property; Income tax; Value Added Tax; Accounting

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 10. 2020
Datum podání práce: 23. 8. 2021
Datum obhajoby: 13. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74930/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: