Mobilita budoucnosti: Měly by letecké společnosti spolupracovat s železničními společnostmi? Případové studie a perspektivy společnosti

Název práce: Mobility Of The Future
Autor(ka) práce: Malzfeldt, Linus
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ryška, Tomáš
Oponenti práce: Sieber, Patrik
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The mobility of the future should not only provide the best possible customer experience but also be sustainable. An industry that knew only the direction of growth for decades, the aviation sector, is currently experiencing its most severe crisis. The social acceptance of short-haul flights has already decreased before. Hence, this crisis might be the ideal chance for companies in this industry to develop into a general mobility provider that aligns the previously described goals in one solution. This master thesis will examine if an intermodal rail and aviation model can do so and if both means of transportation can be combined more efficiently. The outcome should consult airlines concerning this strategic decision. A combination of an academic literature review and qualitative interviews with company representatives was chosen for the research approach. The practical examples revealed that substitution of short-haul flights by other transport means, particularly high-speed trains, can be recommended. Not only sustainability potentials arise from such a cooperation, but also economic ones. However, the reports also highlighted difficulties in implementation and a variety of requirements. The outlook on the mobility of the future suggests the relevance of an intermodal strategy that focuses on building an open transportation eco-system rather than integrating single providers.
Klíčová slova: Intermodal transport; Air and Rail; Aviation; Sustainability; Swiss Air; Lufthansa; KLM
Název práce: Mobilita budoucnosti: Měly by letecké společnosti spolupracovat s železničními společnostmi? Případové studie a perspektivy společnosti
Autor(ka) práce: Malzfeldt, Linus
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ryška, Tomáš
Oponenti práce: Sieber, Patrik
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Mobilita budoucnosti by měla poskytovat nejen nejlepší možnou zkušenost se zákazníky, ale měla by být také udržitelná. Průmysl, který po celá desetiletí znal pouze směr růstu, letecký sektor, v současnosti zažívá svoji nejtěžší krizi. Společenské přijetí letů na krátké vzdálenosti se již dříve snížilo. Tato krize proto může být ideální šancí pro společnosti v tomto odvětví vyvinout se v obecného poskytovatele mobility, který sjednotí dříve popsané cíle do jednoho řešení. Tato diplomová práce zkoumá, zda to intermodální železniční a letecký model dokáže a zda lze oba dopravní prostředky kombinovat efektivněji. Výsledek by měl toto strategické rozhodnutí konzultovat s leteckými společnostmi. Pro výzkumný přístup byla zvolena kombinace přehledu akademické literatury a kvalitativních rozhovorů se zástupci společnosti. Praktické příklady ukázaly, že lze doporučit náhradu letů na krátké vzdálenosti jinými dopravními prostředky, zejména vysokorychlostními vlaky. Z takové spolupráce vyplývá nejen potenciál udržitelnosti, ale také ekonomický. Zprávy však také zdůraznily potíže s prováděním a řadu požadavků. Výhled na mobilitu budoucnosti naznačuje relevanci intermodální strategie, která se zaměřuje spíše na budování otevřeného dopravního ekosystému než na integraci jednotlivých poskytovatelů.
Klíčová slova: Intermodální doprava ; Letectví; Swiss Air; Lufthansa; KLM

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 11. 2020
Datum podání práce: 25. 8. 2021
Datum obhajoby: 30. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75338/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: