Peníze, kariéra nebo poslání? Co očekávají vysokoškolští studenti od práce

Název práce: Peníze, kariéra nebo poslání? Co očekávají vysokoškolští studenti od práce
Autor(ka) práce: Kavalírová, Nela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Čada, Karel
Oponenti práce: Honsová, Pavlína
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se věnuje vnímání práce studenty VŠE. Ke zjištění studentských postojů k práci byly využity hloubkové polostrukturované rozhovory, které byly analyzovány pomocí otevřeného kódování a tematicky rozřazeny do kategorií. Cílem výzkumu bylo zjistit, jakým způsobem mají studenti zařazenou práci do svého života, jakou důležitost jí přisuzují a co pro ně znamená smysl v práci. Hlavním zjištěním bylo, že je možné studenty rozdělit do tří skupin, dle toho, jak velkou prioritu přiřazují práci v kontextu svého života, a to konkrétně na práci jako nástroj k penězům, způsob rozvoje a jako poslání. Tyto postoje jsou utvářeny zejména na základě zkušeností z rodinného zázemí, předchozích pracovních zkušeností, prostředí vysoké školy, kamarádů a vlastní osobnosti. Smysl v práci pro studenty je spojený nejen s finančním ohodnocením a samotnou pracovní činností, ale hlavně s možností vidět výsledky své práce (ať už v podobě prosperující firmy či přinášení hodnot ostatním lidem/společnosti) a s potřebou osobního rozvoje a učení se nových věcí.
Klíčová slova: vývoj pracovních postojů; smysl v práci; Práce v kontextu života
Název práce: Money, career or calling? What university students expect from work
Autor(ka) práce: Kavalírová, Nela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Čada, Karel
Oponenti práce: Honsová, Pavlína
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the perception of work by VŠE students. To determine students' attitudes towards work semi-structured in-depth interviews were used. They were then analyzed using open coding and thematically divided into categories. The aim of the research was to find out how is work included in students' lives, what importance they attach to it and what meaning do they find in work. The main finding was that it is possible to divide students into three groups, according to how much priority they assign to work in the context of their lives, specifically to work as a tool for money, a way of development and as a calling. These attitudes are formed mainly on the basis of experience from family background, previous work experience, university environment, friends and also their own personality. The meaning of work for VŠE students is connected not only with financial rewards and the work itself, but mainly with the opportunity to see the results of their work (whether in the form of a prosperous company or bringing values to other people / society) and finally with the need for personal development and learning new things.
Klíčová slova: Work in life context; evolving of job mindset; purpose in work

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 1. 2021
Datum podání práce: 25. 8. 2021
Datum obhajoby: 14. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76481/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: