Rušivé trendy v automobilovém průmyslu a jejich dopad na OEMs

Název práce: Disruptive trends in Automotive Industry and its impact on OEMs
Autor(ka) práce: Kovařík, Lubomír
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kopkáně, Heřman
Oponenti práce: Sieber, Patrik
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The automotive industry is on the verge of a massive transformation driven by several disruptive trends that will affect the functioning of original equipment manufacturer. This thesis aims to identify those trends, measure their impact on the automotive industry, and identify which one impacts the industry and original equipment manufactures the most. All the conclusions are based on an extensive literature review, results from the questionnaire distributed among automotive consulting experts, and in-depth interviews with the experts. The results indicate that the three most disruptive trends for the future of automotive are: electric vehicles autonomous driving, and connectivity. Further, the industry impact matrix was created to display all the important trends and compare their overall impact on the automotive industry to the degree of certainty.
Klíčová slova: OEMs; Automotive Industry; Autonomous vehicles (AV); Electric vehicles (EV); Connectivity; Car sharing; Mobility as a Service (MaaS)
Název práce: Rušivé trendy v automobilovém průmyslu a jejich dopad na OEMs
Autor(ka) práce: Kovařík, Lubomír
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kopkáně, Heřman
Oponenti práce: Sieber, Patrik
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Automobilový průmysl se nachází na pokraji masivní transformace poháněné několika rušivými trendy, které ovlivní fungování mnoha automobilek v tomto odvětví. Tato diplomová práce si klade za cíl identifikovat tyto trendy, změřit jejich dopad na automobilový průmysl a zjistit, který z nich má na tento průmysl a výrobce největší dopad. Všechny závěry jsou založeny na rozsáhlém přehledu literatury, výsledcích z dotazníkového řešení distribuovaného mezi odborníky z nejmenované poradenské společnosti působící v oblasti automotivu a na hloubkových rozhovorech s těmito experty. Výsledky naznačily, že tři nejvíce rušivé trendy pro budoucnost automobilového průmyslu jsou: EV, autonomní vozidla a konektivita. Na závěr této práce byla vytvořena matice dopadu na průmysl, která zachycuje všechny důležité trendy a srovnává jejich dopad na automobilový průmysl v závislosti na jejich pravděpodobnost uskutečnění.
Klíčová slova: Mobilita jako služba; OEMs; Automobilový průmysl; Autonomní řízení; Elektrická vozidla; Konektivita; Sdílená vozidla

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 1. 2021
Datum podání práce: 25. 8. 2021
Datum obhajoby: 23. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75966/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: