Cesty českých hudebníků na zahraniční trhy

Název práce: Cesty českých hudebníků na zahraniční trhy
Autor(ka) práce: Šubrtová, Alžběta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Černá, Jitka
Oponenti práce: Šmíd, Ilja
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá cestami českých hudebníků na zahraniční trhy. Cílem práce je zmapovat způsoby penetrace zahraničních trhů českými hudebníky a identifikovat využívané metody pronikání na zahraniční trhy. V teoretické části je definována terminologie z marketingové oblasti v rámci problematiky na hudebním trhu. Dále jsou zde popsány předpoklady pro úspěch na globálním trhu. V praktické části byla využita metoda hloubkových rozhovorů se zainteresovanými jedinci. Hlavním přínosem práce jsou její doporučení a návrhy možných cest na zahraniční trh pro české hudebníky.
Klíčová slova: Marketing hudby; Expanze; Úspěch; Penetrace trhu; Brand hudebníka; Prostředník; Export hudby
Název práce: Ways of Czech musicians to foreign markets
Autor(ka) práce: Šubrtová, Alžběta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Černá, Jitka
Oponenti práce: Šmíd, Ilja
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with ways of Czech musicians to foreign markets. The goal of the thesis is to map the ways of penetration of foreign markets by Czech musicians and to identify the methods of penetration into foreign markets. The theoretical part defines the terminology of the marketing area within the issues of the music market. Furthermore, the prerequisites for success in the global market are described here. In the research part there was used the method of in-depth interviews with involved individuals. The main contribution of the work are its recommendations and suggestions for possible ways to foreign markets for Czech musicians.
Klíčová slova: Musician's brand; Music Export; Music Marketing; Market Penetration; Expansion; Success; Mediator

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2020
Datum podání práce: 25. 8. 2021
Datum obhajoby: 14. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75707/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: