Změna vnímání influencer marketingu mileniály po vypuknutí pandemie COVID-19

Název práce: Změna vnímání influencer marketingu mileniály po vypuknutí pandemie COVID-19
Autor(ka) práce: Stejskalová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Zamazalová, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na téma influencer marketingu jako součásti komunikační strategie značky. Studie zkoumá a identifikuje dopad pandemie COVID-19 na influencer marketing na sociálních sítích. Dále si klade za cíl prozkoumat změnu zájmů české generace mileniálů během pandemie a možné budoucí důsledky těchto změn na influencer marketing. K vyhodnocení změn jsou použity sekundární zdroje a primární data jsou získána kvantitativní metodou. V online průzkumu respondenti odpovídali na otázky, které se zabývaly především konceptem influencer marketingu před a po pandemii COVID-19, jejich vnímáním dopadu pandemie, vztahem mezi influencery a uživateli a celkovými změnami ve vnímání sociálních médií. Z výsledků výzkumu byla vyvozena marketingová doporučení jak pro influencery, tak pro společnosti, které tento způsob komunikace využívají ve své marketingové strategii.
Klíčová slova: influencer; generace mileniálů; COVID-19; sociální média; pandemie; Influencer marketing
Název práce: The Changing Perception of Millennials towards Influencer Marketing after the Outbreak of the COVID-19 Pandemic
Autor(ka) práce: Stejskalová, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Zamazalová, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master's thesis focuses on the topic of influencer marketing as part of the brand's communication strategy. The study examines and identifies the impact of the COVID-19 pandemic on the influencer marketing on social networks. It further aims to examine the change of interests of the Czech generation Y consumers during the pandemic and possible future consequences of these changes for influencer marketing. Secondary sources are used to evaluate the changes and primary data are obtained by quantitative method. In the online survey, respondents answered questions that addressed primarily the concept of the Influencer marketing before and after the COVID-19 pandemic, their perception of the impact of the pandemic, the relationship between influencers and users, and overall changes in social media perceptions. From the research results, marketing recommendations were derived for both influencers and companies that use influencer marketing method of communication in their marketing strategy.
Klíčová slova: Influencer Marketing; Influencer; Social Networks; Millennials; Pandemics; COVID-19

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 11. 2020
Datum podání práce: 25. 8. 2021
Datum obhajoby: 14. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75413/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: