D&I koučink jako nezbytnost pro organizace: Mapování přístupů k procesu D&I koučování

Název práce: D&I Coaching As An Essential of Organizations: Mapping of D&I Coaching Process Approaches
Autor(ka) práce: Skokanová, Markéta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Makarska, Katarzyna
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Master’s Thesis aims to explore various methods and approaches used in the D&I coaching process by experienced diversity and inclusion coaches and professionals. The methodology used to attain this goal has the form of in-depth interviews, which were conducted with 20 D&I coaches both operating within multinational organisations and having independent businesses across many countries in Europe, as well as the USA and Australia. The interview results were then analysed through thematic analysis and nine themes were identified. The findings revealed both similarities and differences in how D&I coaches approach the coaching process, a discovery that although they want to measure the effectiveness of their work, they cannot, and how privilege plays a role in resistance. Besides, many other thought-provoking findings were made, such as that many coaches feel too privileged to be coaching someone on the topic of diversity and inclusion, and on the other hand, various coaches were led to this career path by their own experiences of exclusion or oppression. On top of that, the interviewed coaches shared common mistakes, best practices, and recommendations to organisations who wish to proceed with D&I coaching.
Klíčová slova: diversity; inclusion; coaching
Název práce: D&I koučink jako nezbytnost pro organizace: Mapování přístupů k procesu D&I koučování
Autor(ka) práce: Skokanová, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Makarska, Katarzyna
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je prozkoumat různé metody a přístupy použité v procesu D&I koučování zkušenými kouči a profesionály, již se zaměřují na diverzitu a inkluzi. Zvolenou metodikou k dosažení stanovených cílů jsou hloubkové rozhovory s dvaceti D&I kouči, a to nejen s těmi, kteří působí v nadnárodních korporacích, ale i s těmi, kteří mají své vlastní firmy, v mnoha zemích v Evropě, v USA i v Austrálii. Výstupy z rozhovorů byly následně vyhodnoceny prostřednictvím tematické analýzy a bylo nalezeno celkem devět témat. Výzkum odhalil jak shody, tak rozdíly v tom, jak dotazovaní D&I kouči ke koučovacímu procesu přistupují. Bylo zjištěno, že i přesto, že chtějí měřit efektivitu své práce, tak nemohou. Dále bylo odhaleno, jakou roli hraje privilegovanost v odmítavém postoji vůči iniciativám zaměřujícím se na diverzitu a inkluzi. Kromě toho výzkum vedl k řadě podnětným poznatkům, např. k tomu, že mnoho koučů se cítí příliš privilegovaných na to, aby mohli koučovat na téma diverzity a inkluze, nebo naopak, že spousta koučů byla k této kariérní cestě vedena vlastními zkušenostmi s exkluzí či útlakem. Navíc se dotazovaní koučové podělili o časté chyby, osvědčené postupy a dali doporučení organizacím, které by chtěli zavést D&I koučink.
Klíčová slova: diverzita; inkluze; koučink

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 10. 2020
Datum podání práce: 25. 8. 2021
Datum obhajoby: 10. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74947/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: