Marketingová strategie komunikace v online prostředí pro neziskovou organizaci

Název práce: Marketingová strategie komunikace v online prostředí pro neziskovou organizaci
Autor(ka) práce: Šimůnek, Jaroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Mareš, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje tvorbě online marketingové strategie pro neziskovou organizaci, jejímž posláním je formou domácího hospice poskytovat paliativní péči a šířit osvětu o tom, že smrt je přirozenou součástí života. K druhému cíli ji mohou pomáhat online nástroje, stejně tak jako servisnímu cíli, tedy úspěšnému fundraisingu. Práce analyzuje současné aktivity v online prostředí a přidává pokročilejší analýzu klíčových slov. Na základě analýz stanovuje skrze model STDC strategii komunikace. Analýza klíčových slov slouží k reaktivaci účtu Google Ad Grants, který změnil pravidla používání, a jeho řízení tak klade na marketingové specialisty vyšší nároky. Dále bylo zjištěno, že využívání smart kampaní, které mohou působit jako snadné řešení, nemusí přinášet prakticky žádné výsledky. Na závěr práce přidává operativní plán komunikace pro následující období.
Klíčová slova: Strategický plán; STDC; marketing; nezisková organizace; komunikace
Název práce: Marketing communication strategy in the online environment for a non-profit organization
Autor(ka) práce: Šimůnek, Jaroslav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Mareš, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on the creation of an online marketing strategy for a non-profit organization whose mission is to provide palliative care in the form of a home hospice and to spread awareness that death is a natural part of life. Online tools can help it towards the latter goal, as well as the service goal of successful fundraising. This paper analyses current online activities and adds more advanced keyword analysis. Based on the analyses, it sets a communication strategy through the STDC model. The keyword analysis is used to reactivate the Google Ad Grants account, which has changed its rules of use and its management thus places higher demands on marketers. It has also been found that the use of smart campaigns, which may seem like an easy solution, may not deliver any practical results. Finally, the paper adds an operational communication plan for the coming period.
Klíčová slova: Strategic plan; STDC; marketing; non-profit organization; communication

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 5. 2020
Datum podání práce: 25. 8. 2021
Datum obhajoby: 14. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73649/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: