Implementace a využívání metod agilního řízení z pohledu zaměstnanců bankovní společnosti

Název práce: Implementace a využívání metod agilního řízení z pohledu zaměstnanců bankovní společnosti
Autor(ka) práce: Vojtěchová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Černá, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá popisem fungování bankovní společnosti, která prochází pozvolnou agilní transformací. Cílem práce je vyobrazení průběhu transformace, fungování Scrum metody a změny atmosféry v týmech, které se měnily z tradičních na agilní. V teoretické části je představen pojem tradiční a agilní projektový management a v souvislosti se změnou kultury i pracovní spokojenost, psychologické bezpečí či týmová kvalita. V praktické části je díky rozhovorům se třemi zaměstnanci nastíněna reálná situace, kdy se navzdory žádoucímu poslání agilních principů projevily i určité problémy vztahující se k atmosféře a spolupráci v Scrum týmech i hybridních agilních týmech. V dotazníkovém šetření zaměřeném na týmovou kvalitu a jejích dopadů na další oblasti práce bylo zjištěno, že ač týmová kvalita je v agilních týmech nepatrně vyšší než v týmech tradičních, nemá tento rozdíl vliv na pracovní spokojenost či týmový výkon.
Klíčová slova: agilní řízení; agilní transformace; scrum; týmová kvalita
Název práce: Implementation and Using of Agile Methods from a Banking Company´s Employees Perspective
Autor(ka) práce: Vojtěchová, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Černá, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis focuses on functioning of a banking company which is currently going through gradual agile transformation. This paper aims to describe the transformation process, implementation of Scrum method and the changes of atmosphere in teams, which have changed from traditional to agile. In the theoretical part, the concepts of traditional and agile project management are being introduced. In the context of organizational culture change, the author pays attention to work satisfaction, psychological safety, and teamwork quality. In the practical part, with the help of three employees of the company, the real situation is presented, despite of the mission of agile principles, still some problems were discovered, mainly related to the atmosphere and cooperation in Scrum teams and hybrid agile teams. In the questionnaire survey focused on teamwork quality and its impact on other spheres of work, the author found out that, although the rate of teamwork quality in agile teams is slightly higher in comparison with the traditional ones, this difference does not affect work satisfaction or team performance.
Klíčová slova: agile management; agile transformation; Scrum; teamwork quality

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 6. 2020
Datum podání práce: 26. 8. 2021
Datum obhajoby: 14. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73575/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: