Diferenciace produktů luxusních značek v ČR

Název práce: Diferenciace produktů luxusních značek v ČR
Autor(ka) práce: Gablakhat, Aibol
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Vávra, Oldřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou diferenciace produktů luxusních značek na modním trhu v České republice. Analýza je prováděna na vzorku vybraných značek Louis Vuitton a Blanka Matragi. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá problematikou nákupního chování spotřebitelů, popisem trhu luxusního zboží a prvky marketingového mixu. Dále je představení firem Louis Vuitton a Blanka Matragi. V praktické části je zhodnocena pozice vybraných značek pomocí analýzy marketingového mixu. Práce obsahuje dotazníkové šetření o vnímání luxusu, stejně jako značky Louis Vuitton a Blanka Matragi, následuje rozhovor s odborným obchodníkem vybrané společnosti. Dále je doporučení změny marketingového mixu na základě dotazníku a porovnání marketingového mixu firem.
Klíčová slova: Diferenciace; Luxus; Marketingový mix
Název práce: Differentiation of luxury brand products in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Gablakhat, Aibol
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Vávra, Oldřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the problems of differentiation of luxury brand products on the fashion market in the Czech Republic. The analysis is performed on a sample of two selected brands Louis Vuitton and Blanka Matragi. The bachelor thesis is divided into two parts, theoritical and practical. The theoritical part deals with the issue of consumer shopping behaviour, the description of the luxury goods market and the elements of marketing mix. Brands Louis Vuitton and Blanka Matragi are also introduced. The practical part contains the evaluation of the position of selected brands through the analysis of the marketing mix. Practical part shows also analysis of questionnaire focused on perception of luxury and on Louis Vuitton and Blanka Matragi as well, followed by an interview with a professional salesman of a selected company. In the end, will be provided a recommendation to change the marketing mix based on questionnaires and a comparison of the marketing mix of two companies.
Klíčová slova: Luxury; Differentiation; Marketing mix

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2020
Datum podání práce: 20. 9. 2021
Datum obhajoby: 12. 10. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74589/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: