Budování značky v e-commerce

Název práce: Budování značky v e-commerce
Autor(ka) práce: Krychfalushii, Bohdan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Procházková, Markéta
Oponenti práce: Savina, Oxana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak vybudovat značku začínající firmy na českém trhu e-commerce. Na základě analýzy značky podniku a jeho marketingové komunikace se zákazníky zjistit v čem spočívá hlavní síla tzv. brandování, navrhneme konkrétní řešení momentálních potíží firmy a doporučíme další cesty rozvoje značky. Metodologická část práce uvádí informace o metodách a nástrojích, které budou použity v praktické časti. V praktické části je proveden výzkum a analýza dat hodnocení obchodu. Na tyto výzkumné metody navazuje syntéza sekundárních a primárních dat. Dále následuje ověření hypotéz. Na základě výsledků budou formulována doporučení, jež by měla zlepšit chovaní firmy k zákazníkům a zvýšit povědomí o jejích produktech.
Klíčová slova: Síla značky; Značka; E-commerce; Marketingová komunikace
Název práce: Building brand in e-commerce
Autor(ka) práce: Krychfalushii, Bohdan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Procházková, Markéta
Oponenti práce: Savina, Oxana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to find out how to build a brand of a start-up company on the Czech e-commerce market. Based on the analysis of the company's brand and its marketing communication with customers, we will find out what the main strength of branding is, propose specific solutions to the company's current problems and recommend further ways of brand development. The methodological part of the thesis provides information about the methods and tools that will be used in the practical part, which are a questionnaire survey of the evaluation of the store by its customers and an in-depth interview with the owner of the company. These research methods are followed by the synthesis of secondary and primary data. This is followed by the testing of the hypotheses. Based on the results, recommendations will be formulated to improve the firm's behaviour towards its customers and increase awareness of its products.
Klíčová slova: Brand; Brand strangth; Marketing communication; E-commerce

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 3. 2021
Datum podání práce: 21. 9. 2021
Datum obhajoby: 12. 10. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76490/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: