Expanze e-shopu na zahraniční trh

Název práce: Expanze e-shopu na zahraniční trh
Autor(ka) práce: Sirbu, Daniel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Procházková, Markéta
Oponenti práce: Sůva, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je navrhnout, podle předem podnikem zvolených kritérií, nejlepší země k expanzi vybraného e-shopu na zahraniční trh. Práce je rozdělená na pět částí. V teoretické části je vysvětlen pojem e-commerce a online marketing, kde je pospáno, co vše je součástí online marketingu od SEO (Search Engine Optimization), PPC (Pay Per Click) až po sociální sítě. V druhé části je vysvětlena metodologie postupu při tvorbě analýzy zahraničních trhů a výběrů dvou vítězných zemích. Třetí kapitola je věnovaná analýze současného stavu online marketingu daného e-shopu. V praktické části jsou podnikem zvolená kritéria srovnávána a k nim přiřazovaná váha, které slouží k analýze a výběru vhodné zemi k expanzi. Srovnávanými zeměmi jsou Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Polsko a Portugalsko. Na vyhodnocení vybraných zemí k expanzi jsou použity metody vícekriteriálního hodnocení.
Klíčová slova: PPC; SEO; expanze do zahraničí; e-commerce; online marketing
Název práce: Expansion of e-shop to foreign market
Autor(ka) práce: Sirbu, Daniel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Procházková, Markéta
Oponenti práce: Sůva, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to propose, according to the criteria chosen in advance by the company, the best countries for the expansion of the selected e-shop on the foreign market. The thesis is divided into five parts. In the theoretical part, the concept of e-commerce and online marketing is explained, where everything that is part of online marketing is discussed, from SEO (Search Engine Optimization), PPC (Pay Per Click) to social networks. The second part explains the methodology behind the process of creating an analysis of foreign markets and the selection of two winning countries. The third chapter is devoted to the analysis of the current state of online marketing of the e-shop. In the practical part, the criteria chosen by the company are compared and weight assigned to them to analyze and select two suitable countries for expansion. The countries compared include Slovakia, Romania, Hungary, Poland and Portugal. Multi-criteria evaluation methods are used to evaluate the best countries for expansion.
Klíčová slova: SEO; e-commerce; online marketing; international expansion; PPC

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 3. 2021
Datum podání práce: 22. 9. 2021
Datum obhajoby: 12. 10. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76494/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: