Zmapování a popis networkingové činnosti v konkrétní společnosti

Název práce: Zmapování a popis networkingové činnosti v konkrétní společnosti
Autor(ka) práce: Šimáková, Šárka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Králová, Tereza
Oponenti práce: Motlová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním a popisem networkingové činnosti vybrané společnosti. Teoretická část práce obsahuje specifikaci tématu, popis klíčových dovedností a vlastností nutných pro networking. Praktická část práce se zaměřuje na popis současné networkingové činnosti společnosti a na to, jak o stávající kontakty pečuje, jakým způsobem komunikuje s obchodními partnery. Zároveň se jedná o zmapování toho, jak společnost se svými kontakty pracuje v rámci interního prostředí. K získání nezbytných informací byla využita metoda polostrukturovaných kvalitativních rozhovorů s klíčovými osobami společnosti. Cílem práce je zjistit využívané postupy a přístupy, které se v rámci společnosti nyní uplatňují. Tyto informace jsou poté doplněny o doporučení dalších postupů vytvořených na základě informací v teoretické části.
Klíčová slova: Business network; Networking; Automotive
Název práce: Description of networking activities in a selected company
Autor(ka) práce: Šimáková, Šárka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Králová, Tereza
Oponenti práce: Motlová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The primary purpose of this thesis is mapping and description networking activities of a selected company. The theoretical part of this thesis contains a specification of the topic itself, a description of key skills and characteristics necessary for networking. The practical part of the work focuses on the description of the current networking activities of the company and how does it care about existing contacts, how it communicates with business partners. To obtain the necessary information the author used the method of semi-structured qualitative interviews with key people of the company. The aim of the work is to find out the used procedures and approaches that are now applied within the company. This information is then supplemented by recommendations for other procedures created on the basis of the information in the theoretical part.
Klíčová slova: Networking; Business network; Automotive

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 12. 2020
Datum podání práce: 22. 9. 2021
Datum obhajoby: 12. 10. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75435/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: