Poptávkový proces ve Škodě auto a.s

Název práce: Poptávkový proces ve Škodě auto a.s
Autor(ka) práce: Heng, Byron
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Mika, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nákupního procesu poptávky v nadnárodní společnosti Škoda Auto. V práci je rozebrán detailní postup celé poptávky z pohledu nákupčího a následně zhodnocení efektivity výsledného vyjednávání. Finální rozhodnutí k nominaci dodavatele na nový projekt závisí na několika prověřovacích fází, jako jsou technické jednání a cenové jednání. Pomocí případové studie proběhne analýza rozhodnutí a popřípadě zmínit místa pro zlepšení v budoucích poptávkách.
Klíčová slova: Nákup; Dodavatel; Cena; Řízení poptávky; Jednání; Supply Chain Management
Název práce: Inquiry process at Škoda Auto a.s
Autor(ka) práce: Heng, Byron
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Mika, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis focuses on the analysis of the purchasing demand process in the multinational company Škoda Auto. The thesis analyses the detailed process of the entire demand process from the perspective of the buyer and then evaluates the effectiveness of the resulting negotiation. The final decision to nominate a supplier for a new project depends on several screening phases such as technical negotiations, and price negotiations. Using a case study, the decision is analysed and if necessary, places for improvement in future enquiries are mentioned.
Klíčová slova: Procurement; Supplier; Price; Inquiry managemenr; Negotiation; Supply Chain Management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 6. 2021
Datum podání práce: 5. 10. 2021
Datum obhajoby: 12. 10. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77617/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: