Postavení neziskového sektoru a problematika financování neziskových organizací v České republice mezi lety 2008–2018

Název práce: Postavení neziskového sektoru a problematika financování neziskových organizací v České republice mezi lety 2008–2018
Autor(ka) práce: Minaříková, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bednář, Milan
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Téma postavení a financování neziskového sektoru je národohospodářsky významné kvůli rostoucím veřejným výdajům na neziskový sektor a nedostatku kvalitních dat o financování neziskového sektoru z veřejných zdrojů. České veřejné prostředky v letech 2008-2018 tvořily průměrně třetinu příjmů neziskových institucí, přičemž snahou veřejné sféry je ještě těsněji spolupracovat s neziskovým sektorem a navýšit jeho finanční podporu. Práce dochází k závěru, že mezi lety 2008–2018 došlo k posílení role neziskového sektoru v národní ekonomice. Přestože neziskový sektor nefiguruje jako významný zaměstnavatel, ani producent, tak zastává nezastupitelnou roli ve schopnosti zvyšovat participaci občanů na veřejném životě. Neziskové organizace jsou navíc schopny pružně poskytovat služby v krizových situacích, např. v období pandemie COVID-19.
Klíčová slova: nestátní neziskové organizace; veřejné finance; financovaní nestátních neziskových organizací; dotace; postavení neziskového sektoru
Název práce: The role and financing of the non-profit sector in the Czech Republic between 2008 and 2018
Autor(ka) práce: Minaříková, Eva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bednář, Milan
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The role of the non-profit sector and its public financing is a topic of significant importance due to the rising public spending towards the non-profit sector and the lack of comprehensive data on non-profit public financing. On average, almost a third of non-profit revenues in the years 2008-2018 were from Czech public funds and the aim of Czech representatives is to provide even more funding and increase their cooperation. The conclusion of this thesis is that in 2008-2018 the role of the non-profit sector in the national economy increased. Even though the non-profit sector is neither a significant employer nor a producer, it has its irreplaceable ability to increase citizen participation in public life. Furthermore, the organizations are flexible in providing services in crises, e.g., during the COVID-19 pandemic.
Klíčová slova: subsidies; non-governmental organisations; public finance; non-profit sector financing; role of the non-profit sector

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2021
Datum podání práce: 24. 10. 2021
Datum obhajoby: 1. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76581/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: