Mediální plánování – efektivnost reklamy

Název práce: Mediální plánování – efektivnost reklamy
Autor(ka) práce: Jeřábek, Filip
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Hladík, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce má za cíl navrhnout pilotní řešení pro překonání informační propasti způsobené velkým počtem nástrojů v oblasti digitálního marketingu. Neexistence spolehlivého „one point of truth“ bodu velmi snižuje relevantnost dostupných dat a klade velký důraz na dobrý úsudek a senioritu každého specialisty. Výsledkem tohoto projektu je pomocí ETL transformace při využití dat z ERP systému, webové analytiky a dalších marketingových nástrojů a platforem tento „one point of truth“ vytvořit.
Klíčová slova: Datová a webová analytika; ERP; Google Analytics; Google Tag Manager; marketingové kanály; marketingové náklady; Keboola ETL
Název práce: Media planning - advertising effectiveness
Autor(ka) práce: Jeřábek, Filip
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Hladík, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis aims to propose a pilot solution to overcome the information gap caused by the large number of tools in the digital marketing field. The absence of a reliable "one point of truth" greatly reduces the relevance of the available data and puts great emphasis on the good judgment and seniority of each specialist. The outcome of this project is to create this "one point of truth" through ETL transformation using data from ERP system, web analytics and other marketing tools and platforms.
Klíčová slova: Data and web analytics; ERP; Google Analytics; Google Tag Manager; marketing channels; marketing costs; Keboola ETL

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 11. 2021
Datum podání práce: 5. 12. 2021
Datum obhajoby: 25. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78816/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: