ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU ESTONSKA, FINSKA A POLSKA V LETECH 2000-2020

Název práce: ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU ESTONSKA, FINSKA A POLSKA V LETECH 2000-2020
Autor(ka) práce: Nachtigal, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Oponenti práce: Zubíková, Adéla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce zabývá identifikací hospodářsko-politických opatření, která měly vliv na umístění Estonska, Finska a Polska v mezinárodním šetření PISA, které každé 3 roky pořádá OECD. V práci jsou zkoumány jednotlivé vzdělávací systémy a v rámci sledovány především výdaje investované do vzdělání ze státního rozpočtu. Mezi investovanými výdaji do vzdělání a výsledky PISA existuje kladný vztah u všech 3 zemí. U Polska pomohlo vytvoření speciálního stupně takzvané nižší střední školy ke zlepšení výsledků. Zvýšení platů učitelů má nejistý vliv na výsledky v šetření PISA.
Klíčová slova: vzdělání; vzdělávací systém; PISA; OECD
Název práce: ANALYSIS OF THE EDUCATION SYSTEM IN ESTONIA, FINLAND AND POLAND 2000-2020
Autor(ka) práce: Nachtigal, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Oponenti práce: Zubíková, Adéla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the identification of the economic policy measures that have influenced the ranking of Estonia, Finland and Poland in the international PISA survey, which is organised every 3 years by the OECD. The thesis examines the individual education systems and, in particular, the expenditure invested in education by the state budget. There is a positive correlation between invested expenditure in education and PISA results for all 3 countries. For Poland, the creation of a special level of so-called lower secondary school helped to improve results. Increases in teacher salaries have an uncertain effect on PISA results.
Klíčová slova: OECD; education system; PISA; education

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 11. 2020
Datum podání práce: 5. 12. 2021
Datum obhajoby: 1. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75325/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: