Zahraniční politika Španělska vůči zemím Sahelu

Název práce: Zahraniční politika Španělska vůči zemím Sahelu
Autor(ka) práce: Sedláčková, Sára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Oponenti práce: Přikryl, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Při zkoumání zahraniční politiky Španělska je stále častěji akcentována v národních zahraničně-politických strategiích oblast Sahelu. Tento severoafrický region má kulturně, a především geograficky velmi blízko nejen k Evropě, ale i ke zmiňovanému Španělsku. Sahel je v práci chápán jako oblast v severní Africe nacházející se na jižním okraji pouště Sahara, která se dá konkrétně definovat jako státy Senegal, Mauritánie, Burkina Faso, Niger, Mali, Čad a Súdán. V posledních letech Španělsko představilo aktualizované verze řady národních zahraničně-politických plánů, kde je právě Sahel často vyzdvihován. Cílem práce je na základě SWOT analýzy identifikovat důvody vysokého zájmu Španělska o Sahel. Jedná se tedy o interpretaci španělské reflexe SWOT analýzy Sahelu, na základě které Španělsko formuje zahraniční politiku vůči tomuto regionu. Z výsledků analýzy SWOT vyšlo najevo, že důvodů španělského zájmu o Sahel je mnoho. Mezi přední důvody zájmu se řadí potřeba snížit migrační tlak, předcházet bezpečnostním rizikům, využít přicházející mladou pracovní sílu pro posílení španělské ekonomiky, možnost spolupráce v energetickém sektoru a dále pak udržitelný sociální rozvoj, šíření evropských demokratických hodnot a posílení postavení Španělska v mezinárodním prostředí.
Klíčová slova: Sahel; SWOT analýza; zahraniční politika; Španělsko
Název práce: Spain's foreign policy towards the Sahel countries
Autor(ka) práce: Sedláčková, Sára
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Oponenti práce: Přikryl, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In examining Spain's foreign policy, the Sahel region is still more and more emphasized in national foreign policy strategies. This North African region is culturally and, above all, geographically very close not only to Europe but also to Spain. The Sahel is understood in the work as an area in North Africa located on the southern edge of the Sahara Desert, which can be specifically defined as the states of Senegal, Mauritania, Burkina Faso, Niger, Mali, Chad and Sudan. In recent years, Spain has introduced updated versions of a number of national foreign policy plans, where the Sahel is often praised. The aim of the work is based on the SWOT analysis to identify the reasons for Spain's high interest in the Sahel. It is thus an interpretation of the Spanish reflection on the SWOT analysis of the Sahel, on the basis of which Spain is shaping its foreign policy towards the region. The results of the SWOT analysis show that there are many reasons for the Spanish interest in the Sahel. Main reasons include the need to reduce migratory pressure, prevent security risks, use the incoming young workforce to strengthen the Spanish economy, cooperate in the energy sector and sustainable social development, spread European democratic values ​​and strengthen Spain's international position.
Klíčová slova: SWOT analysis; Spain; Foreign policy; Sahel

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 1. 2021
Datum podání práce: 10. 12. 2021
Datum obhajoby: 11. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75943/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: