Škálovatelnost blockchainu v herním průmyslu

Název práce: Blockchain scalability in the gaming industry
Autor(ka) práce: Jelínek, Kryštof
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jedlinský, Jakub
Oponenti práce: Šaroch, Stanislav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis aims to identify blockchain scalability metrics that are valid for blockchain gaming. Firstly, it explores the theoretical background behind blockchain scalability, thus probing into the blockchain trilemma as well as existing blockchain taxonomies. Hence, the thesis predicts that it is worth focusing more on scalability and security pillars of the trilemma leaving more room for centralization that would allow for higher performance. Secondly, it tries to draw inspiration from current blockchain gaming use cases. Analysis of two extreme use cases builds on the previous testing of a blockchain first-person shooter prototype and own testing of blockchain metaverse title Decentraland. Thirdly, the thesis applies the obtained learnings to evaluate the available and applicable blockchain scalability metrics for gaming. Based on the findings, we can say that throughput, transaction costs, active addresses, smart contract compatibility, consensus method, and active users are valid metrics to watch when evaluating a blockchain gaming solution's scalability. Moreover, current innovation in layer 2 scalability solutions may offer a significant improvement in terms of performance and transaction costs, however, it is a trade-off for the security of a solution. This means that potential future solutions might be considering a different trade-off within the blockchain trilemma. Finally, this thesis argues that implementing blockchain is a reasonable solution for the lack of true ownership in traditional video games especially applicable in the case of in-game assets and collectibles. Nevertheless, it is not an ideal solution for fast-paced games like first-person shooters or massively multiplayer online role-playing games, as of now. Nevertheless, layer 2 solutions present a promising solution to the fragmented and ever-growing market of decentralized applications.
Klíčová slova: Video games; Scalability ; NFT; Gaming industry; Metaverse ; Layer 2 solutions ; Blockchain
Název práce: Škálovatelnost blockchainu v herním průmyslu
Autor(ka) práce: Jelínek, Kryštof
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jedlinský, Jakub
Oponenti práce: Šaroch, Stanislav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce si klade za cíl identifikovat metriky škálovatelnosti blockchainu, které jsou použitelné pro blockchainové videohry. V prvé řadě zkoumá teoretické pozadí škálovatelnosti blockchainu, konkrétně blockchainové trilema a také existující taxonomie blockchainu. Práce používá logiku trilema a přichází s hypotézou, že pro blockhainové hry je vhodné obětovat pilíř centralizace a tím získat prostor pro zlepšení výkonu a případně bezpečnosti. Zadruhé se práce inspiruje současnými příklady již existujících blockchainových her. Analýza dvou extrémních případů herních typů používajících blockchain staví na již předchozím testování prototypu blockchainové střílečky z pohledu první osoby a zároveň vlastním testování blockchainového metaversa, jmenovitě Decentraland. Za třetí práce aplikuje získané poznatky k vyhodnocení dostupných a použitelných metrik blockchainové škálovatelnosti pro analýzu herních titulů. Na základě zjištění je možné konstatovat, že propustnost, transakční náklady, aktivní adresy, kompatibilita smart konktraktů, zvolená metoda konsenzu a aktivní uživatelé jsou aplikovatelnými metrikami, které je třeba sledovat při hodnocení škálovatelnosti blockchainového herního řešení. Současná inovace v řešení škálovatelnosti skrze řešení v rámci druhé vrstvy blockchainu může v budoucnu nabídnout výrazné zlepšení z hlediska výkonu a transakčních nákladů, avšak za výměny úrovně bezpečnosti daného řešení. To by však znamenalo, že potenciální budoucí řešení může zvolit jiný kompromis v rámci blockchainového trilema. V závěru tato práce uvádí, že implementace blockchainu je rozumným řešením pro nedostatek skutečného vlastnictví v tradičních videohrách, a to zejména vlastnictví herních sběratelských předmětů. Zatím však blockchain není ideálním řešením pro hry zaměřené na střílečky z pohledu první osoby nebo MMORPG. Nicméně řešení skrze druhou blockchainovou vrstvu představují nadějná řešení pro fragmentovaný trh decentralizovaných aplikací, který se rychle rozrůstá.
Klíčová slova: Škálovatelnost; Videohry; Herní průmysl; Metaversum; Layer 2 řešení; Blockchain; NFT

Informace o studiu

Studijní program / obor: Evropská ekonomická integrace
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 8. 2020
Datum podání práce: 10. 12. 2021
Datum obhajoby: 10. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73837/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: