Smart Cities

Název práce: Smart Cities
Autor(ka) práce: Ognjenović, Marko
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kislingerová, Eva
Oponenti práce: Beneš, Viktor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této diplomové práce je koncept Smart City. Hlavním cílem diplomové práce je zmapování současné situace hl. m. Prahy co se týče vývoje z pohledu konceptu Smart City. Dílčím cílem je jednak poskytnutí komplexního přehledu probírané problematiky a seznámení čtenáře s nejaktuálnějšími trendy, ale i navržení doporučení či inspirací pro Prahu, vyplývajících z provedených analýz. K dosažení hlavního cíle práce byla stanovena výzkumná otázka, na jejíž správné zodpovězení byla využita komparativní analýza. Ke komparaci výkonnosti Prahy byla zvolena hlavní města zemí sousedících s Českou republikou – Berlín, Bratislava, Vídeň a Varšava. Syntéza v podobě SWOT analýzy poskytla východisko pro stanovení doporučení v podobě konkrétních projektů ostatních měst. Hluboká literární rešerše poskytla komplexní přehled o daném tématu.
Klíčová slova: Chytré město; komparativní analýza; SWOT; indikátory; Praha
Název práce: Smart Cities
Autor(ka) práce: Ognjenović, Marko
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kislingerová, Eva
Oponenti práce: Beneš, Viktor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of this master´s thesis is the concept of Smart City. The main goal of the diploma thesis is to map the current situation of the capital Prague in terms of development from the perspective of the Smart City concept. The partial goal is to provide a comprehensive overview of the issues discussed and to acquaint the reader with the latest trends, as well as to propose recommendations or inspiration for Prague, resulting from the analyzes. To achieve the main goal of the thesis, a research question was set to the correct answer of which a comparative analysis was used. The capital cities of the neighboring countries with the Czech Republic - Berlin, Bratislava, Vienna and Warsaw - were chosen to compare Prague's performance. The synthesis in the form of a SWOT analysis provided a basis for setting recommendations in the form of specific projects of other cities. An in-depth literary research provided a comprehensive overview of the topic.
Klíčová slova: Smart City; comparative analysis; indicators; Prague; SWOT

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 7. 2021
Datum podání práce: 11. 12. 2021
Datum obhajoby: 7. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77374/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: