Brand Hapiness – šťastie značiek ako metrika lovebrandu z pohľadu zákazníka

Název práce: Brand Happiness – šťastie značiek ako metrika lovebrandu z pohľadu zákazníka
Autor(ka) práce: Gburíková, Alžbeta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tahal, Radek
Oponenti práce: Koudelka, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto diplomová práca nahliada na potenciál lovebrandu so snahou o jeho kvantifikovateľnosť. K tomu má slúžiť metodika Brand Happiness, ktorá je jedným z kľúčových výstupov tejto práce. Metodika je postavená na fakte, že lovebrand je emocionálna väzba medzi zákazníkom a brandom. Vytvorená metodika je tvorená pomocou rešerše predchádzajúcich výskumov a metodík a vďaka konzultácií s expertom v oblasti brandovej komunikácie. Základom pre ňu je definovanie fundamentálnych faktorov, ktoré je potrebné sledovať. Týmito faktormi sú ako emocionálne faktory -šťastie, hravosť a optimizmus – tak i racionálne faktory – dôveryhodnosť, zodpovednosť voči spoločnosti a ekologická udržateľnosť. Metodika je následne otestovaná pomocou kvantitatívneho šetrenia na viac ako 400 respondentoch. Vďaka tomuto výskumu bolo možné vytvoriť poradie dotazovaných brandov, definovať hodnoty ich koeficientu Brand Happiness, rovnako ako aj špecifikovať hodnoty pre samostatné faktory. Pre lepšiu využiteľnosť v komerčnej sfére je metodika spriehľadnená pomocou infografík a doplnená popisom na jej využívanie.
Klíčová slova: brand; šťastie; šťastie značiek; značky; lovebrand
Název práce: Brand Hapiness – šťastie značiek ako metrika lovebrandu z pohľadu zákazníka
Autor(ka) práce: Gburíková, Alžbeta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tahal, Radek
Oponenti práce: Koudelka, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato diplomová práce sleduje potenciál lovebrandu se snahou definovat jeho kvantifikovatelnost. K danému účelu slouží metodika Brand Happiness, která je jedním z klíčových výstupů této práce. Metodika je postavená na následujícím faktu: lovebrand je emocionální vazba mezi zákazníkem a brandem samotným. Brand Happiness je zkonstruován na základě rešerše předchozích výzkumů a metodik, a také pomocí konzultací s expertem v oblasti brandové komunikace. Základem pro metodiku je definování fundamentálních faktorů, které je potřeba sledovat. Mezi tyto faktory patří jak emocionální faktory – štěstí, hravost, optimismus –, tak i faktory racionální – důvěryhodnost, zodpovědnost vůči společnosti, ekologická udržitelnost. Metodika je otestována pomocí kvantitativního šetření na více jak 400 respondentech. Díky tomuto otestování je možné vytvořit pořadí dotazovaných brandů, definovat k nim hodnoty koeficientu Brand Happiness a stejně tak i specifické hodnoty pro faktory samotné. Pro snadnější využitelnost v komerční sféře jsou výsledky metodiky zpracovány pomocí infografík a doplněné popisem na jejich využíváni.
Klíčová slova: brand; značky; lovebrand; štěstí; štěstí značek
Název práce: Brand Happiness – happiness of brands as definition of lovebrand from customer perspective
Autor(ka) práce: Gburíková, Alžbeta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tahal, Radek
Oponenti práce: Koudelka, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This diploma thesis is exploring a potential of lovebrand to quantify it. The Brand Happiness methodology, which is one of the key outputs of this work, is used for this purpose. The methodology is based on the fact that lovebrand is an emotional bond between the customer and the brand. The methodology is created by using research of previous methodologies and thanks to consultations with an expert in the field of brand communication. The main goal is to define the fundamental factors that need to be monitored. These factors include both emotional factors - happiness, playfulness, and optimism - as well as rational factors - credibility, responsibility towards society and environmental sustainability. The methodology is then tested using a quantitative survey of more than 400 respondents. Thanks to this research, it was possible to create the order of the interviewed brands, define the values of their Brand Happiness coefficient, as well as specify the values for separate factors. For better usability in the commercial sphere, the methodology is made transparent with the help of infographics and supplemented with a description of its use.
Klíčová slova: marks; happiness; brand; lovebrand; brand happiness

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 6. 2021
Datum podání práce: 11. 12. 2021
Datum obhajoby: 26. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77131/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: