Strategická analýza

Název práce: Strategická analýza
Autor(ka) práce: Marusjaková, Taťána
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krause, Josef
Oponenti práce: Boukal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce bylo navrhnout strategické směřování vybrané firmy na základě vypracování strategické analýzy současné situace podniku. Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vymezuje základní pojmy a definice nezbytné k vypracování strategické analýzy. Na teoretickou část navazuje praktická část, která aplikuje teoretické poznatky na konkrétní společnost působící v zubním lékařství. V úvodu této části je charakterizováno samotné odvětví a vybraná společnost. Dále jsou zpracovány dílčí analýzy vnitřních zdrojů a vnějšího prostředí podniku. Propojení analýz zahrnuje SWOT analýza, ze které vycházejí strategická doporučení pro budoucí působení podniku.
Klíčová slova: strategická analýza; SWOT analýza; vnější faktory; strategie; vnitřní zdroje
Název práce: Strategic Analysis
Autor(ka) práce: Marusjaková, Taťána
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Krause, Josef
Oponenti práce: Boukal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of the Master‘s thesis was to design the strategic direction of the selected company based on the elaboration of a strategic analysis of the current situation of the company. The Master‘s thesis is divided into two main parts, namely the theoretical and practical part. The theoretical part defines the basic terms and definitions necessary to create a strategic analysis. The theoretical part is followed by a practical part, which applies theoretical knowledge to a specific company operating in dental medicine. The introduction to this section describes the industry itself and the selected company. Furthermore, partial analyzes of internal resources and external environment of the company are processed. The interconnection of analyzes includes a SWOT analysis, on which the strategic recommendations for the future operation of the company are based.
Klíčová slova: Strategic Analysis; SWOT analysis; external factors; strategy; internal resources

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 6. 2021
Datum podání práce: 13. 12. 2021
Datum obhajoby: 9. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77337/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: