Optimalizace a standardizace montážní linky Cross Car Beam

Název práce: Cross Car Beam Assembly Line side optimization and standardization
Autor(ka) práce: Cuesta Vicente, Ane Miren
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jirsák, Petr
Oponenti práce: Martínez, Felipe
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Bachelor Thesis aims to present an Assembly line optimization. Automotive Gestamp company was nominated directly from OEM customers to produce Cross Car Beam parts for 2 new vehicles models. Gestamp company is already producing for that customer and new vehicles will substitute current ones. The aim of this thesis is first analysis through different methods as sales forecasts for the new vehicles are higher than current ones, we will have to produce in better cycle times per part than now. The second part of this thesis is how to optimize the line side in order to reduce that cycle time using different methodologies like 5S, Work standardization.
Klíčová slova: Material flow; 5S; Assembly Automotive production line; Work standardization
Název práce: Optimalizace a standardizace montážní linky Cross Car Beam
Autor(ka) práce: Cuesta Vicente, Ane Miren
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jirsák, Petr
Oponenti práce: Martínez, Felipe
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce si klade za cíl představit optimalizaci montážní linky. Společnost Automotive Gestamp byla nominována přímo od zákazníků OEM na výrobu Cross Díly Car Beam pro 2 nové modely vozidel. Společnost Gestamp již pro to vyrábí zákazník a nová vozidla nahradí stávající. Cílem této práce je první analýza různými metodami jako prognózy prodeje pro nové vozidla jsou vyšší než ta současná, budeme muset vyrábět v lepších dobách cyklu na díl než teď. Druhou částí této práce je, jak optimalizovat stranu čáry, aby se zkrátila doba cyklu pomocí různých metodik, jako je 5S, standardizace práce.
Klíčová slova: Montážní automobilová výrobní linka; Standardizace práce; 5S; tok materiálu

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bachelor of Business Administration
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 4. 2022
Datum podání práce: 11. 5. 2022
Datum obhajoby: 1. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78976/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: