Vliv pandemie COVID-19 na spotřební chování na trhu sportovních potřeb v českém online prostředí

Název práce: Vliv pandemie COVID-19 na spotřební chování na trhu sportovních potřeb v českém online prostředí
Autor(ka) práce: Štěcha, Libor
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Vávra, Oldřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabírá tématikou pandemie COVID-19 a jejího dopadu na spotřební trh. Přesněji pak na e-commerce trh se sportovním vybavením. Práce se skládá z části teoretické a praktické. Cílem teoretické práce bylo vymezit základní problematiku spotřebního chování a základní modely, které obnáší. Důraz byl kladen na model Podnět – Odezva. Druhou polovinou teoretické části byly prezentovány dosavadní zjištění o pandemii COVID-19 a jejího vlivu na spotřební chování, sportovní návyky a trh e-commerce, včetně online trhu se sportovním vybavením. Praktická část je věnována představení vybrané společnosti, popisu hlavní konkurence a analýze interních dat z pohledu změn zákaznické báze a vývoje produktových kategorií v pandemických vlnách. Pro účely naplnění cíle byl uskutečněn primární kvalitativní výzkum ve formě individuálních hloubkových rozhovorů. Témata okruhů otázek i následná analýza rozhovorů se opírala o cíl diplomové práce. V závěru jsou prezentovány výsledky výzkumu a porovnány se sekundárními daty. Následuje doporučení autora pro využití poznatků pro další vývoj vybrané společnosti.
Klíčová slova: COVID-19; Kvalitativní výzkum; Sport; Spotřební chování; Online nakupování
Název práce: The impact of the COVID-19 pandemic on consumer behavior in the market of sports equipment in the Czech online environment
Autor(ka) práce: Štěcha, Libor
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Vávra, Oldřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Master’s thesis deals with the topic of the COVID-19 pandemic and its impact on the consmer market. More precisely, the e-commerce market with sports equipment. The work consists of theoretical and practical parts. The aim of the theoretical part was to define the basic problematic of consumer behavior and the basic models this topic includes. The emphasis was placed on the Stimulus – Response model. The second half of the theoretical part presented the current findings on the COVID-19 pandemic and its impact on consumer behavior, sports habits and the e-commerce market, including the online market of sports equipment. The practical part begins with an introduction of the chosen company, a description of the main competition and analysis of internal data in therms of changes in the customer base and distribution of product categories in pandemic waves. In order to meet the aim of the thesis, primary qualitative research was conducted in the form of individual in-depth interviews. The topics of questions and subsequent analysis of the interviews were based on the aim of the diploma thesis. Finally, the research results are presented and compared with secondary data. The following is the author’s recommendation for the selected company in terms of their further steps.
Klíčová slova: Consumer behavior; COVID-19; Qualitative research; Online shopping; Sport

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 6. 2021
Datum podání práce: 15. 12. 2021
Datum obhajoby: 8. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78358/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: