Spotřební chování návštěvníků fast food restaurací

Název práce: Consumer behavior in fast food restaurants
Autor(ka) práce: Kulhavá, Eva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Tůmová, Štěpánka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of this master’s thesis is segment and provide insight on the consumer behavior of fast-food restaurants visitors in Czech Republic. This analysis is conducted to identify consumer segments, which fast food truck Circus Burger should focus on. Analysis and segmentation conducted and was based on both secondary and primary date. The source of secondary data was MML-TGI survey and source of primary data was questionnaire survey (N=254) conducted by the author. Segmentation based on secondary data uncovered five segments, while the segmentation based on primary data uncovered four segments. Subsequently the segments uncovered based on both data sources were synthesized. Two out of five segments were identified as most suitable for Circus Burger to focus on, taking account the market segmentation criteria and selected targeting strategy.
Klíčová slova: Consumer Behavior; MML- TGI; Fast food restaurants ; Food trucks; Market Segmentation
Název práce: Spotřební chování návštěvníků fast food restaurací
Autor(ka) práce: Kulhavá, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Tůmová, Štěpánka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je segmentovat a poskytnout náhled na spotřebitelské chování návštěvníků restaurací rychlého občerstvení v České republice. Tato analýza slouží k identifikaci spotřebitelských segmentů, na které by se měl zaměřit konkrétní podnik, pojízdné rychlého občerstvení Circus Burger. Analýza a segmentace byla provedena na základě jak sekundárních, tak primárním dat. Zdrojem sekundárních dat bylo šetření MML-TGI a zdrojem primárních dat dotazníkové šetření (N=254) realizované autorem. Segmentace založená na sekundárních datech odhalila pět segmentů, zatímco segmentace založená na primárních datech odhalila čtyři segmenty. Následně byly segmenty odkryté na základě obou zdrojů spojeny na základě syntézy. Dva z pěti segmentů byly identifikovány jako nejvhodnější pro zaměření pojizdného rychlého občerstvení Circus Burger, s ohledem na kritéria segmentace trhu a zvolenou strategii cílení.
Klíčová slova: spotřební chování; segmentace trhu; fast food ; MML- TGI; food truck

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 6. 2021
Datum podání práce: 15. 12. 2021
Datum obhajoby: 6. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77319/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: