Přístup k influencer marketingu ve společnosti Jan Becher Pernod Ricard

Název práce: Přístup k influencer marketingu ve společnosti Jan Becher Pernod Ricard
Autor(ka) práce: Slováčková, Dominika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Kolouchová, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce pojednává o influencer marketingu v alkoholovém odvětví a jeho specifikách. Práce má za cíl zhodnotit přístup k influencer marketingu ve firmě Jan Becher Pernod Ricard a navrhnout doporučení za účelem zlepšení přístupu k influencer marketingu v dané společnosti. V teoretické části je představen influencer marketing jako takový, jeho vývoj a možnosti. Mimo specifika reklamy v alkoholovém odvětví jsou popsány pojmy jako influencer, výhody influencer marketingu, typy a možnosti spolupráce či jak vybrat vhodného influencera. V praktické části práce je představena společnost Jan Becher Pernod Ricard a její komunikace. Dále je podrobněji popsáno, jak společnost influencery zapojuje do komunikace. Hlavní částí je analýza využití influencer marketingu společností, a to jak v rámci investic, tak obsahu. V neposlední řadě nabízí práce z provedených analýz a získaných informací doporučení, jak influencer marketing v této společnosti směřovat dále.
Klíčová slova: Influencer; Influencer marketing; Reklama v alkoholovém průmyslu; Regulace reklamy
Název práce: Influencer marketing approach in Jan Becher Pernod Ricard
Autor(ka) práce: Slováčková, Dominika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Kolouchová, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is dealing with influencer marketing in alcohol industry and its specification. The objective of this thesis is to evaluate current approach to influencer marketing in Jan Becher Pernod Ricard and suggest recommendation in order to enhance the approach to influencer marketing in this company. Theoretical part introduces influencer marketing as i tis now, its evolution and possibilities. Apart from advertising regulations this part of the thesis also describes terms like influencer or advantages of influencer marketing. Types and possibilities of collaboration or how to choose an ideal influencer are also described. Company itself and its communication is introdeced in following part. There is also explained how the company works with influencers as parts of communication on social media. Main part of the thesis consists of analysis that deals with use of influencer marketing in the company by investment and by content. Thesis also provides recommendation enhance influencer marketing in this company and how to keep up with trends.
Klíčová slova: Influencer; Advertising regulations; Advertising regulations in alcohol industry; Influencer marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 5. 2021
Datum podání práce: 15. 12. 2021
Datum obhajoby: 12. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77011/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: