Cizinci na českém trhu práce

Název práce: Cizinci na českém trhu práce
Autor(ka) práce: Poloskova, Elizaveta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Palíšková, Marcela
Oponenti práce: Říhová, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce zkoumá postavení cizinců na českém trhu práce. Cílem práce je posoudit postavení cizinců na trhu práce a jejich adaptaci na území České republiky. Vyhodnocení probíhalo na základě dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů. Bylo zjištěno, že počet zahraničních pracovníků na českém trhu práce dlouhodobě roste. Při dobré znalosti českého jazyka cizinci nemají problém uplatnit se na českém trhu práce nebo studovat vysokou školu. V průběhu adaptace se cizinci nejčastěji setkávají s problémy, které souvisí s kulturními rozdíly a s komunikací v českém jazyce. Většina respondentů však vnímá Českou republiku jako dobrou destinaci pro život a práci.
Klíčová slova: Trh práce; Adaptave cizinců; Cizinec
Název práce: Foreigners in the Czech labor market
Autor(ka) práce: Poloskova, Elizaveta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Palíšková, Marcela
Oponenti práce: Říhová, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis examines the position of foreigners in the Czech labour market. The aim of the work is to assess the position of foreigners on the labour market and to assess their adaptation in the Czech Republic. The evaluation was carried out on the basis of a questionnaire survey and an interview. It was found that the number of foreign workers on the Czech labor market has been growing for a long time. With a good knowledge of the Czech language, foreigners have no problem applying to the Czech labor market or studying at a university. During adaptation, most foreigners see the problem in cultural differences and occasionally have a problem with communication. But the majority of respondents perceive the Czech Republic as a good destination for living and working.
Klíčová slova: Foreigner; labor market; adaptation of foreigners

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 11. 2020
Datum podání práce: 15. 12. 2021
Datum obhajoby: 2. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75227/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: