Srovnání největších světových e-Tailing společností: Amazon a Alibaba

Název práce: Comparison of the World's Biggest e-Tailing Companies: Amazon and Alibaba
Autor(ka) práce: Farzaliyev, Siyavush
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Kolouchová, Daniela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The research was aimed at analysing the marketing perspectives and communication tools of Alibaba and Amazon. Firstly, to reach the goal, there was used the secondary research based on already existing online and offline publications such as books, WebSimilar, Statista and others. Secondly, to conduct an in-depth analysis, the author used the primary research by preferring the usability testing on 6 participants to analyse their consumer behaviour on purchasing wireless mouses from the online stores of Alibaba and Amazon. Concerning the analyses on marketing and communication channels, it was revealed that Amazon completely outstrips its rival, Alibaba, in all components wherein the popular marketing tools for both companies were identified as straight visit to store and branded search terms. Concerning the usability testing, the factors such as user-interface, page layout, price, shipping costs and duration were taken into consideration, thus Amazon outstripped Alibaba by satisfaction level.
Klíčová slova: Amazon; marketing; traffic; E-commerce; Alibaba
Název práce: Srovnání největších světových e-Tailing společností: Amazon a Alibaba
Autor(ka) práce: Farzaliyev, Siyavush
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Kolouchová, Daniela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Výzkum byl zaměřen na analýzu marketingových perspektiv a komunikačních nástrojů Alibaba a Amazon. Nejprve byl k dosažení cíle využit sekundární výzkum založený na již existujících online a offline publikacích jako jsou knihy, WebSimilar, Statista a další. Za druhé, k provedení hloubkové analýzy autor použil primární výzkum tak, že upřednostnil testování použitelnosti na 6 účastnících, aby analyzoval jejich spotřebitelské chování při nákupu bezdrátových myší z internetových obchodů Alibaba a Amazon. Pokud jde o analýzy marketingových a komunikačních kanálů, ukázalo se, že Amazon zcela předčí svého rivala Alibabu ve všech složkách, kde byly oblíbené marketingové nástroje pro obě společnosti identifikovány jako přímá návštěva obchodu a značkové hledané výrazy. Pokud jde o testování použitelnosti, byly vzaty v úvahu faktory, jako je uživatelské rozhraní, rozvržení stránky, cena, náklady na dopravu a doba trvání, čímž Amazon předstihl Alibabu v úrovni spokojenosti.
Klíčová slova: E-commerce; Alibaba; traffic; marketing; Amazon

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Business Administration/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2020
Datum podání práce: 15. 12. 2021
Datum obhajoby: 2. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74071/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: