Inovace business modelu společnosti MERKUR TOYS s.r.o

Název práce: Inovace business modelu společnosti MERKUR TOYS s.r.o
Autor(ka) práce: Štěrba, Vilém
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jurek, Martin
Oponenti práce: Štamfestová, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je navrhnout možnosti inovací v rámci business modelu společnosti MERKUR TOYS s.r.o. K naplnění tohoto cíle slouží dílčí cíle zaměřené na zachycení současného stavu a analýzu okolí podniku. Teoretická část pokrývá definice k porozumění business modelu, inovací business modelu a popisuje použité nástroje použité v praktické části. Praktická část je věnovaná samotnému procesu inovace business modelu, jehož součástí je analýza okolí společnosti včetně aktuálních trendů daného průmyslu. Jako hlavní myšlenkový nástroj práce je využit business model canvas, který spolu s analýzou PESTLE, Porterovým modelem pěti sil, SWOT analýzou a mapováním trendů vede k návrhům na možný rozvoj případové společnosti.
Klíčová slova: Strategie; Business model; Inovace; Analýza trhu; Hračkářský průmysl; Business model canvas
Název práce: Business model innovation of MERKUR TOYS s.r.o
Autor(ka) práce: Štěrba, Vilém
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jurek, Martin
Oponenti práce: Štamfestová, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the master´s thesis is to design several possibilities of innovation within the business model of the company MERKUR TOYS s.r.o. To fulfill this goal, there are partial goals aimed at capturing the current state and analysis of the company's surroundings. The theoretical part covers the definition of business model, business model innovation and describes the tools used in the practical part. The practical part is devoted to the process of business model innovation, which includes an analysis of the company's environment, including current industry trends. The main model of the thesis is the canvas business model, which together with the PESTLE analysis, Porter's five forces model, SWOT analysis and trend mapping leads to proposals for the possible development of a case company.
Klíčová slova: Toy industry; Business model; Business model canvas; Innovation; Strategy; Market Analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2021
Datum podání práce: 16. 12. 2021
Datum obhajoby: 9. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76457/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: