Ovlivňují hodnoty jedince vztah ke mzdové transparentnosti? Aplikace Schwartzovy teorie základních lidských hodnot

Název práce: Ovlivňují hodnoty jedince vztah ke mzdové transparentnosti? Aplikace Schwartzovy teorie základních lidských hodnot
Autor(ka) práce: Mečířová, Alena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Pavel
Oponenti práce: Hiršová, Miloslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vlivem osobnostních charakteristik na mzdovou transparentnost. Cílem práce je zjistit, zda preference osobnostních hodnot mohou predikovat negativní či pozitivní postoj ke mzdové transparentnosti. Výzkum byl proveden pomocí validovaného dotazníku Schwartzovy teorie PVQ, který je určen k měření preferencí hodnot a dotazníku autorů Smit a Montag-Smit pro měření postojů ke mzdové transparentnosti. Nad daty byla provedena deskriptivní, korelační a regresní analýza. Diplomová práce nepotvrdila, že by preference osobnostních hodnot souvisely s postojem ke mzdové transparentnosti.
Klíčová slova: mzdová transparentnost; osobnostní hodnoty; Schwartzova teorie
Název práce: Do an individual's values affect the relationship to pay transparency? Application of Schwartz's theory of basic human values
Autor(ka) práce: Mečířová, Alena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Pavel
Oponenti práce: Hiršová, Miloslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the influence of personality characteristics on pay transparency. The aim of the thesis is to find out whether the preferences of personal values can predict a negative or positive attitude to pay transparency. The research was conducted using a validated Schwartz theory questionnaire PVQ, which is designed to measure value preferences, and a questionnaire from Smit and Montag-Smit to measure attitudes to pay transparency. Descriptive, correlation and regression analysis was performed on the data. The diploma thesis did not confirm that preferences of personal values were related to the attitude towards pay transparency.
Klíčová slova: pay transparency; personal values; Schwartz Theory

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2020
Datum podání práce: 17. 12. 2021
Datum obhajoby: 1. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74465/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: