Analýza systému veřejného zdravotního pojištění v České republice v letech 2008–2020

Název práce: Analýza systému veřejného zdravotního pojištění v České republice v letech 2008–2020
Autor(ka) práce: Hrubý, Adam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zubíková, Adéla
Oponenti práce: Bartůsková, Lucia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou systému veřejného zdravotního pojištění v České republice v letech 2008 – 2020. Teoretická část práce se zaměřuje především na principy ekonomie zdraví a typologii zdravotních systémů s důrazem na Bismarckův model. Praktická část práce se věnuje legislativě systému veřejného zdravotního pojištění a vývoji celkových příjmů a výdajů zdravotních pojišťoven. Celkové příjmy i výdaje zdravotních pojišťoven jsou komparovány s vývojem HDP v ČR ve sledovaném období. Mezi komparovanými daty byla nalezena velmi silná korelace a byla tak potvrzena primární hypotéza práce, která sděluje, že „Systém veřejného zdravotního pojištění v České republice byl ve sledovaném období 2008-2020 silně procyklický.“. Analýzou zůstatků rezervních a základních fondů zdravotních pojišťoven došlo k falsifikaci sekundární hypotézy práce, která uvádí, že „Zdravotní pojišťovny za období pandemie covid-19 vyčerpaly veškeré úspory z minulých let.“, jelikož v době psaní práce zdravotní pojišťovny nevyčerpaly veškeré úspory z minulých let. Součástí práce jsou hospodářskopolitická doporučení pro stabilizaci systému v příštích letech.
Klíčová slova: zdravotní systémy; financování zdravotnictví; veřejné zdravotní pojištění
Název práce: Analysis of the public health insurance system in the Czech Republic between the years 2008–2020
Autor(ka) práce: Hrubý, Adam
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zubíková, Adéla
Oponenti práce: Bartůsková, Lucia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on the analysis of the public health insurance system in the Czech Republic in the years 2008 - 2020. The theoretical part of the thesis deals mainly with the principles of health economics and typology of health systems with emphasis on the Bismarck model. The practical part of the thesis deals with the legislation of the public health insurance system and the development of total revenues and expenditures of health insurance companies. Total revenues and expenditures of health insurance companies are compared with the development of GDP in the Czech Republic in the period under review. A very strong correlation was found between the compared data and thus the primary hypothesis of the thesis which states that „The public health insurance system in the Czech Republic was strongly cyclical in the period 2008-2020.” was confirmed. The analysis of the balances of the reserve and basic funds of the health insurance companies falsified the secondary hypothesis of the work, which states that „The health insurance companies in the covid-19 pandemic period exhausted all savings from previous years.” as at the time of writing the thesis the health insurance companies did not exhaust all the savings from previous years. The diploma thesis includes economic and political recommendations for stabilizing the system in the coming years.
Klíčová slova: healthcare systems; healthcare financing; public health insurance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 5. 2021
Datum podání práce: 17. 12. 2021
Datum obhajoby: 2. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77000/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: