Zmírnění rizika na finančních trzích za pomoci dat

Název práce: Zmírnění rizika na finančních trzích za pomoci dat
Autor(ka) práce: Braun, Michal
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Vencovský, Filip
Oponenti práce: Jindřich, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato MBA práce se zabývá použitím dat pro investování na finančních trzích. Zaměřuje se na predikci růstu i rizika u akciových titulů. Hlavním cílem této je prozkoumat využitelnost definovaných typů dat pro investování na finančních trzích. V první část je věnována primárně business stránce. Pomocí analýz okolí a lean canvas je definován businness model služby, která by na základě tvořeného modelu fungovala. V druhé části je tvořeno samotné řešení a na konci je provedena validace tohoto řešení prostřednictvím rozhovorů s respondenty a uživatelským testováním.
Klíčová slova: finanční trhy; akcie; NASDAQ; NYSE; strojové učení; data; investice; investování; řízení rizika; uživatelské testování
Název práce: Mitigation of risk using data in the financial markets
Autor(ka) práce: Braun, Michal
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Vencovský, Filip
Oponenti práce: Jindřich, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This MBA thesis is about the use of data for investing in financial markets. It focuses on the prediction of growth and risk in stocks. The main goal of this is to examine the usability of defined types of data for investing in financial markets. The first part is devoted primarily to the business side. Using analyzes of the environment and lean canvas, a businness model of the service is defined, which would work on the basis of the created model. In the second part, the solution itself is created and at the end, the validation of this solution is performed through interviews with respondents and user testing.
Klíčová slova: stocks; NASDAQ; NYSE; machine learning; investing; data; financial markets; risk mitigation; user testing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2021
Datum podání práce: 18. 12. 2021
Datum obhajoby: 26. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79041/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: