Nabídka a poptávka po službách mateřských škol v České republice

Název práce: Nabídka a poptávka po službách mateřských škol v České republice
Autor(ka) práce: Zelinková, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rusmichová, Lada
Oponenti práce: Nečadová, Marta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá trhem služeb mateřských škol v České republice. Práce obsahuje základní informace o fungování trhu a jeho specifikách. Rozebírá právní rámec a způsoby financování. Podrobně se věnuje faktorům, které ovlivnily vývoj fungování mateřských škol, a jejich konkurenční prostředí. Zabývá se také jejich spotřebiteli, kdy rozebírá jejich preference a faktory rozhodovacího procesu. V praktické části analyzuje vývoj nabídky a poptávky na základě statistických dat mezi lety 1995 až 2020 a následně predikuje vývoj do roku 2050. Na tuto část navazuje výzkum mezi spotřebiteli, který ověřuje hypotézy definované v předchozích částech.
Klíčová slova: předškolní vzdělávání; trh vzdělávacích služeb; Mateřské školy
Název práce: Supply and demand for nursery school services in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Zelinková, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Rusmichová, Lada
Oponenti práce: Nečadová, Marta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Master´s Thesis presents the market of nursery school services in the Czech Republic. The thesis contains basic information about the functioning of the market and its specifics. It analyses the legal framework and funding system. It deals in detail with the factors that influenced the development of the functioning of kindergartens and their competitive environment. It also presents their consumers, their preferences and factors of the decision-making process. In the practical part, it analyses the development of supply and demand based on statistical data between years 1995 and 2020 and then predicts its development until 2050. This part is followed by research carried out among consumers, which verifies the hypotheses defined in the previous sections.
Klíčová slova: market of educational services ; Nursery schools; pre-primary education

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 1. 2021
Datum podání práce: 22. 12. 2021
Datum obhajoby: 1. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75725/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: