Aplikace metod operačního managementu

Název práce: Aplikace metod operačního managementu
Autor(ka) práce: Kaňka, Daniel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Váchová, Lucie
Oponenti práce: Vašíčková, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce pojednává o živnosti zabývající se prodejem zboží podléhajícího rychlé zkáze z oblasti fitness a zdravého životního stylu a jejím přístupu k řízení zásob. V práci navrhuji proces optimalizace řízení zásob nejprve logickým roztříděním širokého portfolia výrobků a následným stanovením prognózovací metody pro ony výrobky za účelem dosažení lepšího souladu nabídky s poptávkou. V závěru práce uvádím přínosy pro živnost jako takovou.
Klíčová slova: management; zásoby; prognóza; optimalizace
Název práce: Application of operations management methods
Autor(ka) práce: Kaňka, Daniel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Váchová, Lucie
Oponenti práce: Vašíčková, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with a small business dealing with the sale of perishable goods in the field of fitness and healthy lifestyle and its approach to inventory management. In this work I propose the process of inventory management optimization first by logically classifying a wide product portfolio and then determining a forecasting method for those products in order to achieve a better match between supply and demand. At the end of the thesis I present the benefits for the trade as such.
Klíčová slova: management; stocks; prognosis; optimalization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 10. 2020
Datum podání práce: 28. 12. 2021
Datum obhajoby: 20. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74505/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: