Právní status úředníka ve veřejné správě po roce 1989

Název práce: Právní status úředníka ve veřejné správě po roce 1989
Autor(ka) práce: Vávrová, Laura Dagmar
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Louda, Tomáš
Oponenti práce: Matula, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce si klade za cíl zmapovat vývoj veřejné správy, přičemž akcentuje právní úpravu statusu úředníka ve veřejné správě a také úlohu státu a územně samosprávných celků jako zaměstnavatelů. Teoretická část se zabývá vývojem právní úpravy v průběhu posledních cca 30 let. Pojednává především o speciální právní úpravě zaměstnaneckých vztahů úředníků územně samosprávných celků a státních zaměstnanců ve státní službě. Praktická část využívá výsledky šetření provedeného během stáže a zpřístupněním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V bakalářské práci je dále analyzováno právním postavení výše uvedených kategorií úředníků. Vzhledem k současné politické situaci v České republice dochází práce k závěru, že změny ve veřejné správě, zejména v postavení úředníků, jsou potřebné. Plány současné vlády v této oblasti však nedávají záruku skutečných změn.
Klíčová slova: pracovní poměr; státní zaměstnanec; úředník; územní samospráva; státní správa; státní služba
Název práce: The legal status of a government employee after 1989
Autor(ka) práce: Vávrová, Laura Dagmar
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Louda, Tomáš
Oponenti práce: Matula, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor’s paper aims to map the development of public administration with a stress on the legal status of a government employee as well as on the role of the State and self-governing entities as employers. The theoretic part deals with the development of the respective laws in the last 30 years, focusing on special law governing the employment of civil servants of independent self-governing entities and employment of employees in the government service. The practical part utilises the results of research conducted during an internship and accessing information pursuant to the Act No. 106/1999 Coll., Freedom of Information Act. Furthermore, this bachelor’s paper analyses the legal status of the above-mentioned categories of public sector employees. Due to the present political situation in the Czech Republic, this work concludes that changes in the public sector, especially concerning the status of public sector employees are necessary. However, the plans of the present government do not guarantee such real changes.
Klíčová slova: self-governing entity; civil servant; government service; employment; government employee

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 3. 2021
Datum podání práce: 4. 1. 2022
Datum obhajoby: 9. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76589/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: