Praní špinavých peněz v bankovním sektoru

Název práce: Praní špinavých peněz v bankovním sektoru
Autor(ka) práce: Murugova, Irina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Fiala, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou praní špinavých peněz, jako jednou z nejzávažnějších nelegálních činností existujících v bankovním sektoru. První část práce se zaměřuje na teoretické vysvětlení pojmů, metod, trendů a následků praní peněz ve světové ekonomice. Ve druhé kapitole je vysvětlena podstata celosvětově využívaného pojmu anti-money laundering a uvádí se některé důležité organizace zabývající se daným problémem. Je také představeno riziko compliance a úloha odpovídajícího oddělení bank. Třetí část je věnována analýze a komparaci efektivnosti zavedených opatření proti legalizaci výnosů z trestné činností ve dvou vybraných státech – České republice a Švýcarsku.
Klíčová slova: Praní špinavých peněz; AML; Česká republika; Švýcarsko; Regulace; Bankovní sektor; Dohled
Název práce: Money Laundering in the Banking Sector
Autor(ka) práce: Murugova, Irina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Fiala, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the issue of money laundering as one of the most significant illegal activities existing in the banking sector. The first part of the thesis focuses on the theoretical explanation of the terms, methods, trends and consequences of money laundering in the world economy. The second chapter explains the nature of the globally used term anti-money laundering and mentions some important organizations dealing with the problem. This section also introduces compliance risk and the role of the corresponding bank department. The third part is devoted to the analysis and comparison of the effectiveness of the measures introduced against money laundering in two selected countries - the Czech Republic and Switzerland.
Klíčová slova: Money laundering; AML; The Czech Republic ; Switzerland; Regulation ; Banking sector; Supervision

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 10. 2021
Datum podání práce: 11. 1. 2022
Datum obhajoby: 3. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78548/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: