Komparace zdanění digitální ekonomiky

Název práce: Komparace zdanění digitální ekonomiky
Autor(ka) práce: Brynychová, Nela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Slintáková, Barbora
Oponenti práce: Moučková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá celosvětovým vývojem zdanění digitální ekonomiky v posledním desetiletí. Nejprve jsou popsány změny, které vnesla digitalizace do ekonomických modelů podnikání, a je ukázáno, proč jsou tyto změny problematické z hlediska dlouhodobě používaného mezinárodního daňového systému. Následně práce mapuje vývoj snahy o mezinárodní řešení tohoto problému na půdě OECD, včetně právě vznikající dvoupilířové dohody, a přístup zemí ke zdanění digitální ekonomiky v mezidobí. Cílem této diplomové práce je komparace digitální daně ve vybraných státech a analýza dopadu digitální daně a daně podle pilíře I na vybranou společnost. Z výsledků studie vyplývá, že daňová povinnost podle unilaterálních digitálních daní je výrazně vyšší oproti předpokládané daňové povinnosti podle pilíře I.
Klíčová slova: pilíř I; daňová optimalizace; digitální daň; digitální ekonomika; projekt BEPS; pilíř II; zdanění
Název práce: A Comparison of Taxation of the Digital Economy
Autor(ka) práce: Brynychová, Nela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Slintáková, Barbora
Oponenti práce: Moučková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the global development of digital economy taxation in the last decade. First, the thesis describes the changes that digitalization has brought to economic business models and shows why these changes are problematic in terms of the long-standing international tax system. It then traces the efforts to address this issue internationally at the OECD level including the emerging two-pillar solution, and the approach countries have taken to tax the digital economy in the meantime. The aim of this thesis is to compare digital taxes in selected countries and to analyze the impact of the digital tax and the Pillar I tax on a selected company. The results of the study show that the tax liability under unilateral digital taxes is significantly higher than the expected tax liability under Pillar I.
Klíčová slova: taxation; digital economy; BEPS project; Pillar I; tax optimization; digital tax; Pillar II

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 6. 2020
Datum podání práce: 12. 1. 2022
Datum obhajoby: 2. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73468/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: