Analýza vývoje financování vysokorychlostních železnic ve vybraných zemích v letech 2000-2019

Název práce: Analýza vývoje financování vysokorychlostních železnic ve vybraných zemích v letech 2000-2019
Autor(ka) práce: Grabmüller, Adam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zeman, Karel
Oponenti práce: Loužek, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Vysokorychlostní železnice jsou moderním dopravním řešením v mnoha rozvinutých zemích a v dopravním světě jsou symbolem technologického pokroku. Cílem diplomové práce je analýza vývoje financování vysokorychlostních železnic v Japonsku, Francii, Španělsku a Číně v letech 2000-2019. Teoretická část uvádí čtenáře do problematiky ekonomických teorií a pojmů, které s tématem souvisí, teorií financování dopravní infrastruktury a současný stav akademického poznání tématu. Náplní praktické části je analýza charakteristiky a vývoje VRT v jednotlivých zemích, přičemž je zkoumána koncepce VRT a institucionální prostředí v dané zemi. V další části je analyzován vývoj financování VRT, především způsob a zdroje financování jednotlivých projektů a je posouzena role a vliv veřejného sektoru a soukromého financování pomocí P3. Závěrečnou kapitolou je pak srovnání jednotlivých výstupů analýz a jsou diskutovány podobnosti či rozdíly mezi charakteristikou a financováním VRT v jednotlivých zemích.
Klíčová slova: Vysokorychlostní železnice; Financování P3; Financování dopravní infrastruktury; Moderní dopravní řešení; Veřejný sektor
Název práce: Analysis of the development of funding of high-speed railways in selected countries in the years 2000-2019
Autor(ka) práce: Grabmüller, Adam
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zeman, Karel
Oponenti práce: Loužek, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
High-speed railways are a modern transport solution in many developed countries and it is a also symbol of technological progress in the transport world. The aim of the master thesis is to analyze the development of funding of high-speed railways in Japan, France, Spain, and China during a period between 2000-2019. The theoretical part introduces the audience to the issues of economic theories and concepts related to the topic, the theory of funding of transport infrastructure, and the current state of academic research within the topic. The practical part analyses the characteristics and development of HSR in each country while examining the concept of HSR and the institutional environment in the country. The next part analyzes the development of HSR funding, especially the method and sources of funding of individual projects, and assesses the role and impact of the public sector and private funding through P3. In the final chapter, the author compares the individual outputs of each analysis and discusses similarities and differences between the HSR funding in individual countries.
Klíčová slova: Public sector; Funding of transport infrastructure; High-speed railways; P3 funding; Modern transport solutions

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 5. 2021
Datum podání práce: 28. 1. 2022
Datum obhajoby: 2. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77017/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: