Intertemporální rozhodování spotřebitelů: aplikace na vybrané skupiny obyvatel ve vztahu k chudobě

Název práce: Intertemporální rozhodování spotřebitelů: aplikace na vybrané skupiny obyvatel ve vztahu k chudobě
Autor(ka) práce: Rotschedl, Jiří
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Loužek, Marek
Oponenti práce: Zeman, Karel; Valenčík, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Výzkum v této práci se zabývá intertemporálním rozhodováním s vazbou na úzce definované skupiny jedinců. Jsou jim např. jedinci v různých věkových či vzdělanostních skupinách, dále uživatelé drog, hráči výherních automatů ale zejména jsou mezi nimi i jedinci žijící pod hranicí příjmové chudoby nebo jedinci s hyperaktivním chováním (tj. poruchou hyperaktivity). Práce se zabývá kromě samotného intertemporálního rozhodování i averzí ke ztrátě, která determinuje odlišné mezičasové chování jedinců. Práce si klade za cíl specifikovat rizika vzniku chudoby zejména z pohledu odlišného diskontování, hyperaktivity jedinců nebo averze ke ztrátě. Ve výzkumu bylo zpracováno přes 600 respondentů, kteří byli podrobení rozsáhlému dotazníkovému šetření. Pomocí čtyřpolních tabulek práce poskytuje analýzy a výpočty relativního rizika nebo poměru šancí pro celkem 34 hypotéz. Za nejzásadnější závěry výzkumu lze považovat např.: Jedinci žijící pod hranicí příjmové chudoby mají vyšší netrpělivost (OR = 1,88 – 3,07; p = 0,0000); mají mezi sebou vyšší výskyt jedinců s poruchou hyperaktivity (OR =1,58; p = 0,0202); mají mezi sebou vyšší výskyt jedinců bez averze ke ztrátě (OR = 2,22; p = 0,0034); mají častější preferenci nákupu dražšího zboží na splátky (OR = 2,78; p = 0,000); častěji nemají úspory (OR = 7,17; p = 0,0000); nemají finanční rezervu na krytí tříměsíčních výdajů domácností (OR = 4,94; p = 0,0000); jsou mezi nimi častěji hráči výherních automatů (OR = 3,96; p = 0,0000) či uživatelé drog (OR = 1,81; p = 0,0027); a mají mezi sebou vyšší výskyt jedinců s negativním postojem k životu (OR = 2,80; p = 0,0041). Vzhledem k velkému rozsahu analýz jsou další výsledky shrnuty v závěru práce. V poslední kapitole jsou provedeny simulace spotřeby a úspor pro různé zastoupení socioekonomických skupin v populaci pomocí vypočítaných subjektivních diskontních sazeb u těchto skupin. Z provedených simulací je patrné, jak některé faktory ovlivňují vyhlazení spotřeby, nebo vysoké zadlužování jedinců, ale zejména to, že výše úrokové sazby nehraje tak zásadní roli v rozhodování o spotřebě, zadlužování domácností nebo o úsporách. Vyšší váhu má zejména očekávání budoucího důchodu, který byl do simulací doplněn pomocí rozšířeného modelu dvou období.
Klíčová slova: Intertemporální rozhodování; subjektivní diskontní sazba; chudoba; ADHD; averze ke ztrátě
Název práce: INTERTEMPORAL CONSUMER DECISION-MAKING - APPLICATIONS TO SELECTED POPULATION GROUPS
Autor(ka) práce: Rotschedl, Jiří
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Loužek, Marek
Oponenti práce: Zeman, Karel; Valenčík, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The research in this dissertation focuses on intertemporal decision-making in relation to closely defined groups of individuals. These are, for example, individuals in different age or educational groups, drug users, slot machine players, but especially individuals living below the income poverty line or individuals with hyperactive behaviour (i.e. the hyperactivity disorder). In addition to intertemporal decision making, the dissertation also deals with the aversion to loss, determining the different intertemporal behaviour of individuals. The work aims to specify the risks of poverty, especially in terms of various discounting, hyperactivity of individuals, or aversion to loss. More than 600 respondents took part in the research and were subjected to an extensive questionnaire survey. Using four-field tables, the dissertation provides analyses and calculations of relative risk (RR) or odds ratio (OR) for a total of 34 hypotheses. The most fundamental conclusions of the research may be considered, for example as follows: Individuals living below the income poverty line have higher impatience (OR = 1.88 - 3.07; p = 0.0000); have a higher incidence of individuals with hyperactivity disorder (OR = 1.58; p = 0.0202); have a higher incidence of individuals without aversion to loss (OR = 2.22; p = 0.0034); they prefer more often the purchase of more expensive goods financed by loans (OR = 2.78; p = 0.000); they more often have no savings (OR = 7.17; p = 0.0000); they do not have a financial reserve to cover three-month household expenditures (OR = 4.94; p = 0.0000); slot players (OR = 3.96; p = 0.0000) or even drug users (OR = 1.81; p = 0.0027) are more common among them; and they have a higher incidence of individuals with a negative attitude to life (OR = 2.80; p = 0.0041). Due to the large scope of analyses, further results are summarised in the conclusion. In the last chapter, simulations of consumption and savings for different representations of socio-economic groups in the population are performed using calculated subjective discount rates for these groups. Simulations show how some factors affect the smoothing of consumption or the high debt of individuals, but especially that the level of interest rates does not play a crucial role in intertemporal decisions about consumption, household debt, or savings. In particular, the expectations of future income, which were added to the simulations using an extended two-period model, have a higher weight.
Klíčová slova: Intertemporal Choice; Subjective Discount Rate; Poverty; ADHD; Aversion to Loss

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 2. 2022
Datum podání práce: 25. 2. 2022
Datum obhajoby: 9. 3. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79861/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: