Kvalita destinace a její vliv na spokojenost návštěvníků

Název práce: Kvalita destinace a její vliv na spokojenost návštěvníků
Autor(ka) práce: Kubalová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štumpf, Petr
Oponenti práce: Luštický, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality destinace cestovního ruchu Lipensko na základě spokojenosti návštěvníků s faktory kvality destinace a jejich vlivem na celkovou spokojenost návštěvníků. Stěžejní úlohu v celé práci představuje regresní analýza konkrétně Generalized Linear Model (GLM) popisující závislost vysvětlované proměnné (celková spokojenost s kvalitou destinace) na skupině vysvětlujících proměnných (spokojenost s kvalitou jednotlivých faktorů destinace). V teoretické části práce je zpracována problematika destinace cestovního ruchu, faktorů kvality destinace cestovního ruchu a spokojenosti návštěvníků. Analytická část práce nejdříve popisuje současný stav primární a sekundární nabídky cestovního ruchu v destinaci, a poté se soustředí na hodnocení spokojenosti návštěvníků s využitím primárních dat. Na základě výsledků GLM jsou následně identifikovány faktory kvality destinace, které určují celkovou spokojenost návštěvníků. Závěrečná část práce se zabývá vyhodnocením zjištěných poznatků a návrhem opatření pro systematické zvyšování kvality destinace Lipensko.
Klíčová slova: destinace cestovního ruchu; faktory kvality destinace; spokojenost návštěvníků; regresní analýza; Generalized Linear Model; Lipensko
Název práce: The quality of the destination and its influence on visitors' satisfaction
Autor(ka) práce: Kubalová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štumpf, Petr
Oponenti práce: Luštický, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the evaluation of the quality of the Lipensko tourist area on the basis of visitors' satisfaction with the factors of destination quality and their influence on overall satisfaction of visitors. The main role in the whole work plays regression analysis, specifically the Generalized Linear Model (GLM) describing the dependence of the explained variable (overall satisfaction with the quality of the destination) on a group of explanatory variables (satisfaction with the individual factors of destination quality). The theoretical part covers the issue of tourism destination, factors of destination quality and visitors' satisfaction. The analytic part first describes the current state of the primary and secondary tourism offer in the destination and then focuses on evaluation of visitors' satisfaction using primary data. Based on the GLM results, the factors of destination quality are identified that determine the overall satisfaction of visitors. The final part discusses the most important findings and suggests measures for systematic improvement of the Lipensko tourist area.
Klíčová slova: tourism destination; factors of destination quality; visitors' satisfaction; regression analysis; Generalized Linear Model; Lipensko tourist area

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2021
Datum podání práce: 23. 4. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77983/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: