Trh potravin pro alergiky v ČR

Název práce: Trh potravin pro alergiky v ČR
Autor(ka) práce: Hrůzová, Kristýna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá českým trhem potravin pro osoby, které trpí alergií na bílkovinu kravského mléka. Cílem je charakterizovat nákupní chování spotřebitelů při nákupu potravin nahrazujících kravské mléko a zhodnotit jejich nabídku. Na základě získaných poznatků navrhuje doporučení pro retailové řetězce nabízející potraviny vhodné pro alergiky, a výrobce, kteří takovéto produkty vyrábějí. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy v oblasti spotřebního chování, taktéž je popsán vztah spotřebitelů k náhražkám kravského mléka. Dále je představen trh potravin bez mléka v České republice a je porovnán s trhem rumunským. V praktické části je proveden marketingový výzkum mezi spotřebiteli, kteří nakupují potraviny nahrazující kravské mléko. Tento výzkum je založen na dotazníkovém šetření, kterého se zúčastnilo 263 osob. Na základě vyhodnocení výsledků výzkumu jsou poskytnuta doporučení subjektům podnikajícím na tomto trhu.
Klíčová slova: laktózová intolerance; trh potravin bez mléka; chování spotřebitele; nákupní chování; spotřebitel; Česká republika; Rumunsko; ABKM
Název práce: Food allergy market in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Hrůzová, Kristýna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on Czech market of foods for people who are allergic to cow's milk protein. The aim is to characterise the consumer purchasing behaviour of foods replacing cow's milk and to evaluate their offer. Based on the findings, it proposes recommendations for retail chains offering food suitable for allergic people and producers who produce such products. The theoretical part explains the basic concepts in the area of consumer behaviour and describes the relationship between consumers and cow's milk substitutes. It also presents the dairy-free food market in the Czech Republic and compares it with the Romanian market. In the practical part, marketing research is conducted among consumers who purchase cow's milk substitutes. This research is based on a questionnaire survey in which 263 people participated. On the basis of the evaluation of the research results, recommendations are made to those operating in this market.
Klíčová slova: lactose intolerance; consumer behaviour; purchasing behaviour; Czech Republic; Romania; cow's milk protein allergy; dairy-free food market; consumer

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 6. 2021
Datum podání práce: 27. 4. 2022
Datum obhajoby: 1. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77228/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: